Vuosikertomus 2016

Energian jakelu

Yli puolet vakituisista asiakkaista säävarmassa verkossa

Vuoden 2016 verkostoinvestoinnit 39,6 (28) miljoonaa euroa olivat historiamme suurimmat. Investoinnit kohdistuivat taajamiin, joissa toimitusvarmuus saadaan parannettua nopeasti suurille asiakasmäärille maakaapeloinnin avulla. Mittavat investoinnit sähköverkkoon tuottavat tulosta. Vakituisista asiakkaista yli puolet ovat jo sähköverkossa, johon myrskyt eivät vaikuta. Kaikista siirtoasiakkaista säävarmassa verkossa on kolmasosa. Sähkömarkkinalain edellyttämien toimitusvarmuustavoitteiden saavuttamisessa ollaan hyvin aikataulussa.

Rauli-myrsky runteli tilastoja

Sähkönjakelun kannalta vuosi oli edellisvuotta tasaisempi ja vikoja keskijänniteverkossa oli lähes puolet edellisvuotta vähemmän, 798 (1367) kappaletta. Poikkeuksen rauhalliseen vuoteen teki elokuun lopulla riehunut Rauli-myrsky, joka katkaisi sähköt noin 35 000 asiakkaalta. Vuoden aikana kertyi häiriöaikaa asiakasta kohden 5,7 (5,9) tuntia. Tästä Rauli-myrsky aiheutti 4,2 tuntia. Rauli-myrsky oli harvinaisen voimakas, laaja-alainen ja pitkäkestoinen. Verkkoinvestointien ansiosta taajamissa ei kuitenkaan ollut sähkökatkoja. Arviolta 10 000–15 000 asiakasta säästyi jakelukeskeytyksiltä maakaapeloinnin ansiosta. Keskijänniteverkon viat saatiin korjattua 30 tunnissa.

Kaiken kaikkiaan sähköhäiriöitä asiakasta kohden oli kertomusvuonna 4,43 (6,90) kappaletta. Häiriön keskimääräinen kestoaika oli noin puolitoista tuntia.

Siirtomaksut alle sallitun tuoton

Energiavirasto valvoo monopoliasemassa olevien siirtoyhtiöiden veloittamien siirtomaksujen kohtuullisuutta laskennallisella mallilla, jossa verkolle määritellään korkein sallittu tuotto. Energiaviraston laskelma vuosilta 2008–2015 osoitti Järvi-Suomen Energialle 4,8 miljoonan euron alijäämää. Raskas investointitaakka rasittaa siirtomaksuja, mutta siirtohinnat ovat pysyneet kohtuullisina. Asiakkailta veloitetut siirtomaksut ovat jääneet merkittävästi alle sallitun tuoton rajan.

Pientuotanto lähti nopeaan kasvuun

Verkkoon liitettyjen aurinkosähköjärjestelmien määrä kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Oma sähköntuotanto aurinkopaneeleiden avulla kiinnostaa asiakkaita. Vuoden 2016 lopussa verkkoon oli liitettynä noin sata järjestelmää ja määrä kasvaa vauhdikkaasti.

Haja-asutusalueen verkkoratkaisut kehityskohteena

Taajamien kaapeloinnin jälkeen verkonrakennus kohdistuu entistä vahvemmin haja-asutusalueille. Harvaan asuttujen alueiden kustannustehokkaan sähköverkon rakentamisen ja uudenlaisen palvelumallin löytämiseksi aloitettiin uusi kehityshanke yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja kolmen muun verkkoyhtiön kanssa. Tavoitteena on turvata asiakkaiden sähkönsaanti kustannustehokkaalla tavalla ja investoida vain oikeisiin asioihin.


Tasasähköverkko on todellinen älyverkko

Innovaatioita kehitellään jatkuvasti ja niitä on käytössä verkonrakennuksessa. Yksi niistä on Mikkelin Suomenniemellä oleva maailman ensimmäinen jatkuvassa sähkönjakelukäytössä oleva pienjännitteinen tasasähkömikroverkko. 

 

Tasasähkönjakelu lisää sähkönjakelun luotettavuutta ja verkossa käytettävä tehoelektroniikka mahdollistaa sähköverkon älykkään käytön. Asiakkaiden jännite ei heilu eikä sähkö katkeile, vaikka julkisessa sähköverkossa ei sähköä olisikaan koko ajan tasaisesti tarjolla. Sähkökatkon sattuessa sähkönsaannin varmistaa verkossa oleva akusto.

Tasasähköverkon etuna on mahdollisuus siirtää vaihtosähköön verrattuna moninkertainen määrä tehoa pienjännitekaapelissa. Metsässä kulkevaa vika-altista ilmajohtoihin perustuvaa keskijänniteverkkoa voidaan näin korvata edullisemmalla pienjännitekaapelilla. Näin sähkönjakelun luotettavuutta voidaan parantaa erityisesti haja-asutusalueilla, joissa sähkömarkkinalain vaatimukset sähkön toimitusten varmistamiseksi aiheuttavat eniten toimenpiteitä.

Tasasähköverkon kehittämisen takana on Suur-Savon Sähkön lisäksi seitsemän hengen tutkijaryhmä Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta. Tutkijaryhmä kantaa päävastuun koeverkon toteuttamisesta sekä tehoelektroniikasta. Tutkijoilla on jatkuva etäyhteys Suomenniemen tasasähköverkkoon, mikä mahdollistaa verkon valvonnan ja ohjaamisen reaaliajassa.

Tämä edistyksellinen verkko otettiin käyttöön Suomenniemellä ensimmäisenä maailmassa kesäkuussa 2012. Järjestelmä sisältää vajaan kahden kilometrin pituisen verkon lisäksi tasasuuntaajan, akkuenergiavaraston sekä kolme asiakasvaihtosuuntaajaa. Verkossa on neljä taloutta, kaksi vakituisessa ja kaksi vapaa-ajan asumiskäytössä.

Yksi tasasähköverkkoon liitetyistä talouksista on Aira Partion omakotitalo, joka liittyi verkkoon heti sen perustamisesta lähtien. Tässä hänen kokemuksiaan:

Sähköhäiriöitä asiakasta kohden

20165,
20156,9
20142,7

Häiriöaika asiakasta kohden

20165,7
20155,9
20141,4
 

Keskijännitehäiriöiden lukumäärä

2013201420152016
kappaletta10747021367798

Siirtoasiakkaita 102 548

Sarake 1
Vapaa-ajan asunto asunnot37,10
Omakotitalo23,90
Rivitalo10,1
Kerrostalo11,1
Maatila8,8
Kiinteistö ja muut8,9
 

Sähkön toimitus 1 163 GWh

Sarake 1
Omakotitalo23,60
Rivitalo3,90
Kerrostalo1,5
Vapaa-ajan asunto12,7
Kiinteistöt3,6
Maatila10,2
Muut44,5