Vuosikertomus 2016

Emoyhtiön rahoituslaskelma

  

2016

 

2015

  

1 000 €

 

1 000 €

Liiketoiminnan rahavirta

   

Voitto(tappio) ennen satunnaisia eriä

4 169

 

-7 611

Oikaisut:

   
 

Suunnitelman mukaiset poistot

22 308

 

20 209

 

Rahoitustuotot ja -kulut

281

 

-839

 

Muut oikaisut

-1 085

 

-271

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

25 673

 

11 488

     

Käyttöpääoman muutos:

   
 

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)

-17

 

5 616

 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)

484

 

310

 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)

-499

 

-109

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

25 641

 

17 305

     

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

-1 095

 

-1 243

Saadut osingot liiketoiminnasta

0

 

62

Saadut korot liiketoiminnasta

74

 

100

Maksetut välittömät verot

240

 

967

Rahavirta ennen satunnaisia eriä

24 859

 

17 190

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto)

6 500

 

9 000

Liiketoiminnan rahavirta (A)

31 359

 

26 190

     

Investointien rahavirta:

   
 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-43 980

 

-32 101

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

0

 

264

 

Investoinnit muihin sijoituksiin

-1 855

 

-251

 

Luovutustulot muista sijoituksista

7 793

 

46

 

Saadut osingot investoinneista

997

 

2 236

Investointien rahavirta (B)

-37 044

 

-29 806

  

2016

 

2015

  

1 000 €

 

1 000 €

Rahoituksen rahavirta:

   
 

Omien osakkeiden hankkiminen

-4

 

-27

 

Omien osakkeiden myynti

44

 

28

 

Myönnetyt lainat

-800

 

0

 

Lainasaamisten takaisinmaksut

5

 

5

 

Saadut korot lainoista

0

 

1

 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

20 000

 

0

 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-9 567

 

-5 118

 

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-1 546

 

-3 411

 

Saadut liittymismaksut

2 590

 

1 974

Rahoituksen rahavirta (C)

10 722

 

-6 548

     

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)

5 037

 

-10 165

     

Rahavarat tilikauden alussa

2 009

 

12 173

Rahavarat tilikauden lopussa

7 045

 

2 009