Vuosikertomus 2016

 

Emoyhtiön tase

VASTAAVAA

31.12.2016

 

31.12.2015

   

1 000 €

 

1 000 €

      

PYSYVÄT VASTAAVAT

   

Aineettomat hyödykkeet

   
 

Aineettomat oikeudet

2 899

 

334

 

Liikearvo

72

 

102

 

Muut pitkävaikutteiset menot

4 387

 

3 845

 

Ennakkomaksut

270

 

2 547

   

7 628

 

6 828

      

Aineelliset hyödykkeet

   
 

Maa- ja vesialueet

1 929

 

1 922

 

Rakennukset ja rakennelmat

6 733

 

7 153

 

Sähkön siirto- ja jakeluverkosto

220 229

 

197 749

 

Lämmönjakeluverkosto

6 490

 

6 811

 

Tuotannolliset koneet ja laitteet, sähkö

2 442

 

2 596

 

Tuotannolliset koneet ja laitteet, lämpö

8 078

 

8 527

 

Koneet ja kalusto

15 199

 

16 509

 

Muut aineelliset hyödykkeet

1 328

 

1 367

 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

122

 

252

   

262 550

 

242 887

      

Sijoitukset

   
 

Osuudet saman konsernin yrityksissä

1 465

 

3 218

 

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

75 770

 

78 866

 

Muut osakkeet ja osuudet

10 852

 

10 856

   

88 086

 

92 939

VAIHTUVAT VASTAAVAT

   

Vaihto-omaisuus

   
 

Aineet ja tarvikkeet

2 327

 

2 811

      

Saamiset

   
 

Pitkäaikaiset saamiset

   
  

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

52

 

52

  

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

853

 

59

  

Muut saamiset

30

 

496

   

935

 

606

      
 

Lyhytaikaiset saamiset

   
  

Myyntisaamiset

24 312

 

19 025

  

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

6 877

 

9 910

  

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

385

 

528

  

Liittymismaksusaamiset

0

 

417

  

Muut saamiset

507

 

730

  

Siirtosaamiset

568

 

2 151

   

32 651

 

32 762

      

Rahat ja pankkisaamiset

7 045

 

2 009

      

Vastaavaa yhteensä

401 222

 

380 843

      

VASTATTAVAA

31.12.2016

 

31.12.2015

   

1 000 €

 

1 000 €

      

OMA PÄÄOMA

   

Osakepääoma

155

 

155

Ylikurssirahasto

15

 

15

Muut rahastot

   
 

Vararahasto

31

 

31

 

Käyttörahasto

792

 

792

   

823

 

823

      

Edellisten tilikausien voitto

18 650

 

18 902

Tilikauden voitto

3 336

 

1 214

   

22 979

 

21 110

      

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

   

Kertynyt poistoero

128 564

 

121 565

      

VIERAS PÄÄOMA

   

Pitkäaikainen

   
 

Lainat rahoituslaitoksilta

46 779

 

36 430

 

Eläkelainat

1 700

 

2 125

 

Velat saman konsernin yrityksille

135

 

1 225

 

Liittymismaksut ja muut velat

   
  

Liittymismaksut

158 828

 

156 412

   

207 442

 

196 192

      

Lyhytaikainen

   
 

Lainat rahoituslaitoksilta

7 517

 

5 517

 

Eläkelainat

850

 

850

 

Ostovelat

1 237

 

1 136

 

Velat saman konsernin yrityksille

21 380

 

22 376

 

Velat omistusyhteysyrityksille

6 107

 

9 581

 

Muut velat

4 314

 

1 346

 

Siirtovelat

834

 

1 171

   

42 238

 

41 976

      

Vastattavaa yhteensä

401 222

 

380 843