Vuosikertomus 2016

Emoyhtiön tuloslaskelma

   

1.1.-31.12.2016

 

1.1.-31.12.2015

   

1 000 €

 

1 000 €

      

LIIKEVAIHTO

119 816

 

122 062

      

Liiketoiminnan muut tuotot

1 597

 

874

      

Materiaalit ja palvelut

   
 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   
  

Ostot tilikauden aikana

78 905

 

94 930

  

Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

484

 

310

 

Ulkopuoliset palvelut

1 509

 

2 484

   

80 898

 

97 723

      

Henkilöstökulut

   
 

Palkat ja palkkiot

3 876

 

3 782

 

Henkilösivukulut

   
  

Eläkekulut

754

 

792

  

Muut henkilösivukulut

167

 

174

   

4 798

 

4 748

      

Poistot ja arvonalentumiset

   
 

Suunnitelman mukaiset poistot

22 308

 

20 209

      

Liiketoiminnan muut kulut

8 958

 

8 706

      

LIIKEVOITTO/-TAPPIO

4 450

 

-8 449

      

Rahoitustuotot ja -kulut

   
  

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä

0

 

62

  

Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä

480

 

250

 

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

   
  

Muilta

517

 

1 986

 

Muut korko- ja rahoitustuotot

   
  

Muilta

64

 

53

 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

0

 

-279

 

Korkokulut ja muut rahoituskulut

   
  

Saman konsernin yrityksille

-13

 

-43

  

Muille

-1 328

 

-1 191

   

-281

 

839

      

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

4 169

 

-7 611

      

Tilinpäätössiirrot

   
 

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

-6 998

 

-175

 

Konserniavustus

 

6 500

 

9 000

   

-498

 

8 825

    

Tuloverot

-334

 

0

      

TILIKAUDEN VOITTO

3 336

 

1 214