Vuosikertomus 2016

Konsernin rahoituslaskelma

   

2016

 

2015

   

1 000 €

 

1 000 €

Liiketoiminnan rahavirta

     

Voitto(tappio) ennen satunnaisia eriä

23 232

 

1 302

Oikaisut:

     
 

Suunnitelman mukaiset poistot

21 413

 

17 899

 

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua

-12 335

 

304

 

Rahoitustuotot ja -kulut

732

 

-820

 

Muut oikaisut

-1 078

 

-258

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

31 964

 

18 426

         

Käyttöpääoman muutos:

     
 

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)

-1 756

 

3 690

 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)

496

 

-361

 

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)

5 430

 

3 863

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

36 133

 

25 619

         

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

-1 108

 

-990

Saadut korot liiketoiminnasta

90

 

103

Maksetut välittömät verot

-239

 

826

Liiketoiminnan rahavirta (A)

34 876

 

25 558

         

Investointien rahavirta:

     
 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-45 227

 

-30 795

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

0

 

264

 

Investoinnit muihin sijoituksiin

-4

 

0

 

Luovutustulot muista sijoituksista

4

 

0

 

Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet

-2

 

-279

 

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet

4 976

 

46

 

Myydyt tytäryhtiösaosakkeet

-2 001

 

0

 

Saadut osingot investoinneista

539

 

2 008

Investointien rahavirta (B)

-41 715

 

-28 757

   

2016

 

2015

   

1 000 €

 

1 000 €

Rahoituksen rahavirta:

     
 

Omien osakkeiden hankkiminen

-4

 

-27

 

Myönnetyt lainat

-800

 

0

 

Lainasaamisten takaisinmaksut

5

 

5

 

Saadut korot lainoista

-1

 

1

 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

20 000

 

0

 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-10 543

 

-5 864

 

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-1 503

 

-3 383

 

Saadut liittymismaksut

2 590

 

2 114

Rahoituksen rahavirta (C)

9 745

 

-7 154

         

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-)

2 906

 

-10 353

         

Rahavarat tilikauden alussa

7 541

 

17 894

Rahavarat tilikauden lopussa

10 447

 

7 541