Vuosikertomus 2016

Konsernitase

VASTAAVAA

   

31.12.2016

 

31.12.2015

     

1 000 €

 

1 000 €

           

PYSYVÄT VASTAAVAT

     

Aineettomat hyödykkeet

     
 

Aineettomat oikeudet

3 558

 

1 386

 

Konserniliikearvo

63

 

94

 

Muut pitkävaikutteiset menot

4 387

 

3 845

 

Ennakkomaksut

270

 

2 755

     

8 278

 

8 080

           

Aineelliset hyödykkeet

     
 

Maa- ja vesialueet

1 940

 

1 932

 

Rakennukset ja rakennelmat

6 723

 

7 786

 

Sähkön siirto- ja jakeluverkosto

221 144

 

156 695

 

Lämmönjakeluverkosto

6 480

 

6 801

 

Tuotannolliset koneet ja laitteet, sähkö

2 377

 

2 532

 

Tuotannolliset koneet ja laitteet, lämpö

8 305

 

10 557

 

Koneet ja kalusto

13 005

 

15 545

 

Muut aineelliset hyödykkeet

1 325

 

1 364

 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

7 616

 

6 501

     

268 915

 

209 713

           

Sijoitukset

     
 

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

78 926

 

82 771

 

Muut osakkeet ja osuudet

11 807

 

11 807

     

90 733

 

94 577

VAIHTUVAT VASTAAVAT

     

Vaihto-omaisuus

     
 

Aineet ja tarvikkeet

2 340

 

6 656

           

Saamiset

     
 

Pitkäaikaiset saamiset

     
   

Laskennalliset verosaamiset

4 669

 

8 710

   

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

853

 

59

   

Muut saamiset

30

 

496

     

5 552

 

9 264

           
 

Lyhytaikaiset saamiset

     
   

Myyntisaamiset

24 582

 

20 603

   

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

385

 

619

   

Muut saamiset

511

 

734

   

Siirtosaamiset

1 122

 

4 488

     

26 601

 

26 444

           

Rahat ja pankkisaamiset

10 447

 

7 541

           

Vastaavaa yhteensä

412 866

 

362 276

           

VASTATTAVAA

31.12.2016

 

31.12.2015

     

1 000 €

 

1 000 €

           

OMA PÄÄOMA

     

Osakepääoma

155

 

155

Ylikurssirahasto

15

 

15

Muut rahastot

     
 

Vararahasto

31

 

31

 

Käyttörahasto

792

 

792

     

823

 

823

           

Edellisten tilikausien voitto

113 855

 

111 788

Tilikauden voitto

21 372

 

1 165

     

136 220

 

113 946

           

Vähemmistöosuus

304

 

1 229

           

VIERAS PÄÄOMA

     

Pitkäaikainen

     
 

Laskennallinen verovelka

25 740

 

19 367

 

Lainat rahoituslaitoksilta

46 779

 

36 661

 

Eläkelainat

1 835

 

3 350

 

Saadut ennakot

10

 

10

   

Liittymismaksut

158 950

 

156 534

     

233 313

 

215 921

           

Lyhytaikainen

     
 

Lainat rahoituslaitoksilta

7 517

 

6 262

 

Eläkelainat

940

 

1 340

 

Ostovelat

9 654

 

4 963

 

Velat omistusyhteysyrityksille

6 107

 

9 612

 

Muut velat

8 949

 

5 063

 

Siirtovelat

9 863

 

3 940

     

43 029

 

31 180

           

Vastattavaa yhteensä

412 866

 

362 276