Vuosikertomus 2016

Sähkön myyntitoiminta

Sähkön myyntitoiminnan tuloslaskelma

 

1.1. - 31.12.2016

 

1.1. - 31.12.2015

 

1 000 €

 

1 000 €

    

LIIKEVAIHTO

72 175

 

81 524

    

Liiketoiminnan muut tuotot

18

 

100

    

Materiaalit ja palvelut

   
 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   
 

Ostot tilikauden aikana

68 600

 

83 010

 

Ulkopuoliset palvelut

526

 

593

 

-69 126

 

-83 603

    

Henkilöstökulut

   
 

Palkat ja palkkiot

309

 

325

 

Henkilösivukulut

   
 

Eläkekulut

60

 

54

 

Muut henkilösivukulut

13

 

3

 

-383

 

-382

    

Liiketoiminnan muut kulut

   
 

Sisäiset vuokrat

27

 

28

 

Sisäiset muut kulut

2 413

 

1 881

 

Muut liiketoiminnan muut kulut

652

 

598

 

-3 092

 

-2 507

    

LIIKEVOITTO

-408

 

-4 867

    

Voitto (tappio) ennen rahoituseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja

-408

 

-4 867

    

Voitto (tappio) ennen rahoituseriä

-408

 

-4 867

        

 

 

Sähkön myyntitoiminnan tase

 

31.12.2016

 

31.12.2015

 

1 000 €

 

1 000 €

       

VASTAAVAA

     

VAIHTUVAT VASTAAVAT

     

Saamiset

     

Pitkäaikaiset saamiset

     
 

Saamiset muilta

30

 

496

Lyhytaaikaiset saamiset

     
 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

368

 

549

 

Sisäiset saamiset

0

 

14 021

 

Saamiset muilta

21 910

 

11 534

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

22 308

 

26 600

       

VASTAAVAA YHTEENSÄ

22 308

 

26 600

       

VASTATTAVAA

     

OMA PÄÄOMA

     

Osakepääoma

32

 

32

Ylikurssirahasto

3

 

3

Muut rahastot

167

 

167

 

202

 

202

       

Edellisten tilikausien voitto (tappio)

5 311

 

10 178

Tilikauden voitto (tappio)

-408

 

-4 867

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

5 104

 

5 512

       
       

VIERAS PÄÄOMA

     

Lyhytaikainen vieras pääoma

     

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

     
 

Velat saman konsernin yrityksille

10 879

 

9 653

 

Sisäiset velat

127

 

0

 

Velat muille

6 198

 

11 435

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

17 204

 

21 088

       

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

22 308

 

26 600