Vuosikertomus 2016

Sähköverkkotoiminta

 

Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma, Järvi-Suomen Energia Oy

  

1.1.-31.12.2016

  

1.1.-31.12.2015

  

1 000 €

  

1 000 €

      

LIIKEVAIHTO

 

93 722

  

80 168

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+)

 

4 274

  

-1 112

      

Liiketoiminnan muut tuotot

 

104

  

104

      

Materiaalit ja palvelut

     
 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

     
 

Ostot tilikauden aikana

     
 

Häviösähkö

2 646

  

2 748

 
 

Muut ostot tilikauden aikana

8 651

11 297

 

5 136

7 884

      
 

Ulkopuoliset palvelut

     
      
  

Alueverkko-,kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut

5 538

  

4 709

 
 

Muut ulkopuoliset palvelut

34 530

40 068

 

27 215

31 924

  

51 365

  

39 808

      

Henkilöstökulut

     
 

Palkat ja palkkiot

 

1 482

  

1 542

 

Henkilösivukulut

     
 

Eläkekulut

272

  

275

 
 

Muut henkilösivukulut

55

326

 

53

328

  

1 809

  

1 870

      

Poistot ja arvonalentumiset

     
 

Suunnitelman mukaiset poistot

 

250

  

249

      

Liiketoiminnan muut kulut

     
 

Muut liiketoiminnan kulut

37 440

37 440

 

29 906

29 906

      

LIIKEVOITTO

 

7 237

  

7 328

     

1.1.-31.12.2016

  

1.1.-31.12.2015

     

1 000 €

  

1 000 €

Rahoitustuotot ja -kulut

     
 

Muut korko- ja rahoitustuotot

     
 

Saman konsernin yrityksiltä

6

  

8

 
 

Muilta

0

6

 

4

12

      
 

Korkokulut ja muut rahoituskulut

     
 

Muille

-6

-6

 

-8

-8

  

0

  

4

      

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

 

7 237

  

7 332

      

Tilinpäätössiirrot

     
 

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

35

  

4

 
 

Annetut konserniavustukset

  

-6 500

-6 465

 

-7 000

-6 996

      

Tuloverot

 

-155

  

-69

         

TILIKAUDEN VOITTO

 

618

  

267

         

Sähköverkkotoiminnan tase, Järvi-Suomen Energia Oy

VASTAAVAA

31.12.2016

 

31.12.2015

 

1 000 €

 

1 000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT

   

Aineettomat hyödykkeet

   
 

Aineettomat oikeudet

659

 

630

 

Ennakkomaksut

0

 

208

 

659

 

838

    

Aineelliset hyödykkeet

   
 

Koneet ja kalusto

115

 

151

     

Sijoitukset

    
 

Muut osakkeet ja osuudet

4

 

0

    

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

778

 

989

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT

   

Vaihto-omaisuus

   
 

Keskeneräiset verkonrakennustyöt

7 461

 

3 186

    

Saamiset

   

Pitkäaikaiset saamiset

   
 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

135

 

225

 

Liittymismaksusaamiset

   
    

Lyhytaikaiset saamiset

   
 

Myyntisaamiset

258

 

219

 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

21 296

 

21 815

 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

   
 

Liittymismaksusaamiset

   
 

Muut saamiset

1

 

0

 

Siirtosaamiset

551

 

1 867

 

22 106

 

23 901

    

Rahat ja pankkisaamiset

2 757

 

2 113

     

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

32 459

 

29 426

    

VASTAAVAA YHTEENSÄ

33 237

 

30 415

VASTATTAVAA

31.12.2016

 

31.12.2015

 

1 000 €

 

1 000 €

OMA PÄÄOMA

   
 

Osakepääoma

3

 

3

 

Edellisten tilikausien voitto

12 182

 

11 915

 

Tilikauden voitto

618

 

267

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

12 802

 

12 185

    

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

   

Kertynyt poistoero

120

 

156

    

VIERAS PÄÄOMA

   

Pitkäaikainen

   
 

Eläkelainat

135

 

225

 

Saadut ennakkomaksut

10

 

10

 

Liittymismaksut

122

 

121

 

266

 

356

    

Lyhytaikainen

   
 

Eläkelainat

90

 

90

 

Ostovelat

8 354

 

2 569

 

Velat saman konsernin yrityksille

6 887

 

10 498

 

Velat omistusyhteysyrityksille

0

 

31

 

Muut velat

4 635

 

3 470

 

Siirtovelat

82

 

1 060

 

20 048

 

17 718

    

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

20 315

 

18 075

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

33 237

 

30 415