Vuosikertomus 2016

 

Konsernituloslaskelma

     

1.1.-31.12.2016

 

1.1.-31.12.2015

     

1 000 €

 

1 000 €

           

LIIKEVAIHTO

146 322

 

154 251

           

Liiketoiminnan muut tuotot

14 521

 

989

           

Materiaalit ja palvelut

     
 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

     
   

Ostot tilikauden aikana

78 726

 

98 175

   

Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

496

 

-361

   

Osuudet osakkuusyritysten tappioista

489

 

304

 

Ulkopuoliset palvelut

6 755

 

6 382

     

86 465

 

104 501

           

Henkilöstökulut

     
 

Palkat ja palkkiot

6 591

 

10 283

 

Henkilösivukulut

     
   

Eläkekulut

1 230

 

1 956

   

Muut henkilösivukulut

290

 

489

     

8 112

 

12 728

           

Poistot ja arvonalentumiset

     
 

Suunnitelman mukaiset poistot

21 382

 

17 867

 

Konserniliikearvon poisto

31

 

31

     

21 413

 

17 899

           

Liiketoiminnan muut kulut

20 889

 

19 632

           

LIIKEVOITTO

   

23 964

 

482

           

Rahoitustuotot ja -kulut

     
 

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

539

 

2 008

 

Muut korko- ja rahoitustuotot

71

 

57

 

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-1 342

 

-1 245

     

-732

 

820

           
     

1.1.-31.12.2016

 

1.1.-31.12.2015

     

1 000 €

 

1 000 €

           

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

23 232

 

1 302

           

Tuloverot

-489

 

-418

Laskennalliset verot

   

-1 369

 

281

Vähemmistöosuudet

-1

 

0

           

TILIKAUDEN VOITTO

21 372

 

1 165