Vuosikertomus 2016

 

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Taulukot löytyvät oheisesta pdf-aineistosta ja liitetietojen tekstit ovat alla.

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot (pdf)

 

Sähköjohdannaiset

Sähkön hintariskiä suojataan sähköjohdannaissopimuksilla, joista suurin osa on pohjoismaisessa sähköpörssissä, Nasdaq Commodities:ssa. Suojaustoiminnan päätavoite on vähentää sähkön hintamuutosten vaikutusta tulokseen. Suojausstrategia kattaa useita vuosia riskinottovaltuuksien puitteissa. Suojausstrategiaa arvioidaan jatkuvasti markkinatilanteen muuttuessa. Yhtiö suojaa johdannaisilla sekä sähkön myyntiä että sähkön hankintaa.

Sähkön myynnin suojaukset

Yhtiö on arvioinut sähkön myyntimäärät ja tehnyt sähkön myynnin suojaamiseksi johdannaissopimuksia oheisen taulukon mukaisesti vuosille 2017 - 2019.

Myynti MWh Systeemisuojaukset MWh Systeemisuojaus %

Aluehintasuojaukset
MWh

Aluehintasuojaus
%

3 313 241 1 575 411 47,5 767 528 23,2

 

Sähkön hankinnan suojaukset

Yhtiö on arvioinut sähkön tuotantomäärät ja tehnyt sähkön tuotannon suojaamiseksi johdannaissopimuksia oheisen taulukon mukaisesti vuosille 2017 - 2018.

Myynti MWH Systeemisuojaukset MWh Systeemisuojaus % Aluehintasuojaukset MWh Aluehintasuojaus %
938 118 301 538 32,1 446 140 47,6

 

Sähköjohdannaissopimusten määrä

Määrä GWh 1 692 1 804 1 692 1 804
Nimellisarvo 48 414 566 75 967 607 48 414 566 75 967 607
Käypä arvo -5 666 313 -24 098 925 -5 666 313 -24 098 925

 

Muut johdannaiset

Yhtiö suojautuu markkinakorkojen muutoksia vastaan koronvaihtosopimuksilla. Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti 50 – 75 % yrityksen lainarahoituksen pääomasta ja juoksuajasta on kiinteäkorkoista tai suojattu korkojohdannaisin.

Korolliset velat

Suur-Savon Sähkö -konsernin korolliset velat ovat yhteensä 57 070 233,42 euroa. Emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:n korolliset velat ovat 57 070 233,42 euroa ja tytäryhtiöiden korolliset velat ovat 225 000,00 euroa. Lainojen vakuutena on rahoittajille annetut kovenanttisitoumukset:

Lainojen takaisinmaksuehtojen mukaisesti konsernin korollisten velkojen erääntymisajankohdat ovat seuraavat:

    euroa
  2017 8 456 668,00
  2018 8 456 668,00
  2019 7 086 668,00
  2020 5 716 668,00
  2021 14 716 668,00
Vuoden päästä erääntyvät lainat   12 636 893,42
Yhteensä   57 070 233,42

 

Erääntyvien lainojen uudelleen rahoitus

Vuonna 2021 erääntyy korollisia pankkilainoja 11,00 milj. euroa. Yhtiön johdon tarkoitus on uusia kyseiset lainat vastaavan määräisillä uusilla pankkilainoilla.

Korollisten pankkilainojen korkoriskiltä suojautumiseksi Suur-Savon Sähkö Oy on solminut koronvaihtosopimuksia, jotka erääntyvät seuraavasti:

    euroa
  2017 4 316 668,00
  2018 4 316 668,00
  2019 3 441 668,00
  2020 3 691 668,00
  2021 6 265 952,85
Yli viiden vuoden päästä erääntyvät johdannaiset   12 096 542,15
Yhteensä   34 129 167,00

Johdannaissopimuksissa on huomioitu 2021 erääntyvien lainojen uudelleenrahoitus.

Muut taloudelliset vastuut

Suur-Savon Sähkö Oy on sitoutunut maksamaan omistuksensa mukaisen osuuden Kymppivoima Oy:n X-sarjaan liittyvistä hallinnointipalkkioista.

Kiinteistöinvestoinnit

Emoyhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina 2010 - 2016 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 828 518,58 euroa ja viimeinen tarkistustusvuosi on 2024.

Vastuu kyllästetyistä pylväistä

30.6.2004 voimaan tulleen Valtioneuvoston asetuksen 440/2003 mukaan käytöstä poistettua arseeniyhdisteellä käsiteltyä puuta saa luovuttaa vain jätelain 1072/1993 15 §:n 1 momentin 1-3 kohdissa tarkoitetulle vastaanottajalle. Suur-Savon Sähkö Oy:n verkostossa on noin 330 000 arseenikyllästettyä pylvästä, joiden arvioitu käyttöikä on 40 - 50 vuotta. Arvioidut pylväiden hävittämiskustannukset käyttöiän tultua täyteen ovat noin 6,50 milj. euroa.

Päästöoikeudet

Suur-Savon Sähkö Oy sai vuodeksi 2016 päästöoikeuksia 21 787 tCO2 ja konserni 21 787 tCO2. Käyttämättömiä päästöoikeuksia oli 31.12.2016 emoyhtiössä ja konsernissa jäljellä 101 601 tCO2, arvo noin 0,66 milj. euroa.

Mankalavastuu

Suur-Savon Sähkö Oy:llä on 20,26 % omistusosuuttaan vastaava mankalavastuu Kymppivoima Oy:ssä. Vastuu tarkoittaa, että yhtiöllä on omistusosuuttaan vastaava oikeus osakesarjakohtaisesti sarjan tuottamaan sähköön ja vastaava velvollisuus maksaa osakesarjan kustannukset. Mankalaperuste on voimassa Kymppivoima Oy:n muissa paitsi V- ja X-osakesarjoissa.

Sivun alkuun