Vuosikertomus 2016

Vastuu liiketoiminnan jatkuvuudesta

Avoimet ja oikeudenmukaiset liiketoimintaperiaatteet

Arvot

Toimintaamme ohjaavat konsernin kolme arvoa:

Arvostaminen
Toimimme asiakkaan parhaaksi. Arvostamme toisiamme, itseämme ja työtämme ja annamme tunnustuksen hyvästä suorituksesta.

Parantaminen
Kehitämme työtapojamme olemalla ennakkoluulottomia uusille asioille. Teemme tuloksellista yhteistyötä ja tartumme rohkeasti haasteisiin. Toimimme aktiivisesti energiatehokkuuden edistämiseksi ja olemme mukana kehittämässä energia-alaa.

Luotettavuus
Luotamme toisiimme ja olemme luottamuksen arvoisia; pidämme pyörät pyörimässä. Noudatamme lakeja, sopimuksia ja ohjeita ja kannamme sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuumme.

Hyvät hallintoperiaatteet

Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvosto ja hallitus vastaavat osakeyhtiölain mukaisella tavalla koko konsernin toiminnasta. Yhtiön toimitusjohtaja toimii yhtiön konsernin johtoryhmän puheenjohtajana ja vastaa osakeyhtiölain mukaisella tavalla yhtiön hallitukselle koko konsernin toiminnasta.

Yhtiön hallitus on valmistellut hyvän hallintotavan ohjeiston, Hallinnointikoodin, johon voit tutustua www-sivuillamme sssoy.fi.


Tehokkaat toimintatavat

Konsernin tunnusluvut

 

2016

2015

     

Liikevaihto, milj.euroa

146,3

154,3

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa

23,2 *)

1,3

Investoinnit, milj. euroa

46,4

31,3

Sijoitetun pääoman tuotto % (RONA)

6,9

0,75

Omavaraisuusaste

33,1

31,8

Henkilöstö keskimäärin

142 **)

263

     

*) Operatiivinen tulos oli 10,4 M€. Elvera Oy:n muodostaminen ja Suur-Savon Sähkötyö Oy:n poistuminen konsernirakenteesta johtivat kertaluonteisiin kirjanpidollisiin kirjauksiin, joilla ei ollut kassavirtavaikutusta.

     

**) Suur-Savon Sähkötyö Oy:n poistuminen konsernirakenteesta 1.4.2016 johti konsernin henkilöstömäärän laskennalliseen pienenemiseen.

     
     

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa yhtiömme valvontajärjestelmää. Sen avulla varmistamme, että liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja että valvonnan toimivuutta seurataan.

Konsernin riskienhallinta- ja suojeluvastuut ovat jaettu seuraavasti:

 • Yhtiön riskienhallinnan järjestämisestä vastaa hallitus. Hallitus selostaa tietoonsa tulleet merkittävät riskit yhtiön vuosikertomuksessa kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Emoyhtiön hallitus huolehtii siitä, että konsernille on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiöissä seurataan valvonnan toimivuutta.
 • Talousjohtaja vastaa kokonaisuutena riskien hallinnasta ja sen koordinoinnista. Talousjohtaja vastaa lisäksi omaisuuden ja rahoituksen riskienhallinnasta sekä raportoi niiden vaikutuksesta konsernin tulokseen.
 • Resurssijohtaja vastaa ihmisiin liittyvästä turvallisuudesta ja suojelusta. Esimerkiksi: tietoturvallisuus, kiinteistöjen turvallisuus, henkilösuojelu, pelastus- ja varautumissuunnittelu.
 • Linjaorganisaatiot vastaavat aina työturvallisuudesta.

Riskien seuranta ja niihin reagoiminen on jatkuvaa toimintaa ja osa esimiestyötä. Riskejä arvioidaan säännöllisin väliajoin:

 • Ulkopuolisen asiantuntijan avustuksella laaditaan konsernin laaja riskikartoitus n. viiden vuoden välein.
 • Riskianalyysi tarkistetaan vuosisuunnittelun yhteydessä. Johtopäätökset toimenpiteineen sisällytetään liiketoimintayksiköiden ja konsernin toimintasuunnitelmaan. Riskejä arvioidaan henkilöstön kanssa kehityskeskusteluissa. Vuoden mittaan saadut havainnot (uudet riskit/riskin poistuminen, merkitys, hallintakeinot, vastuuhenkilö jne.) päivitetään konsernin riskirekisteriin (linkki vasemmassa valikossa).
 • Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä sisällytetään tilinpäätöksen yhteydessä myös yhtiön hallituksen toimintakertomukseen.
 • Riskianalyyseja hyödynnetään konsernin strategian laadinnassa ja päivittämisessä.


Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla haluamme johdonmukaisesti kehittää toimintamme laatua ja tuloksellisuutta, ennalta ehkäistä virheitä ja väärinkäytöksiä sekä hoitaa huolella varoja ja muuta omaisuutta. Tarkoituksena on myös varmistaa, että toiminnassa noudatetaan lakeja, sopimuksia ja ohjeita.

Sisäinen valvonta on tarkastusta ja seurantaa. Valvonta on koko konsernin puolueetonta, jatkuvaa, näkyvää ja systemaattista toimintaa, joka on osa päivittäistä työtä ja johon osallistuvat kaikki organisaation jäsenet. Jokainen on velvollinen puuttumaan asiaan, jos näkee virheitä tai puutteita tuloksellisen toiminnan ylläpitämisessä. Valvonta johtaa oikaisutoimiin ja parannuksiin.

Sisäisen valvonnan perustana ovat yhtiön arvot ja se koostuu yhtiössämme seuraavista osatekijöistä:

 • hyvä hallintotapa ja johtamisjärjestelmä
 • valtuuksien ja vastuiden määrittely
 • riskienhallinta
 • valvontatoimenpiteet
 • raportointi ja tiedonvälitys
 • seuranta ja arviointi

Suur-Savon Sähkö on ostanut 1.6.2015 alkaen sisäisen valvonnan tarkastuspalveluja tilintarkastusyhteisö PDO Audiator Oy:ltä. Sisäinen tarkastus koskee koko konsernia. Tavoitteena on lisäresurssin avulla kehittää konsernimme toimintaa ja riskien hallintaa.