Vuosikertomus 2016

Vastuu asiakkaan energiansaannista

Edelläkävijänä maaseudun energian toimituksessa

Kauniissa Järvi-Suomessa on hyvä elää ja asua. Meidän tehtävämme on toimittaa energiaa alueemme asiakkaille tämän kauniin mutta haastavan luonnon keskellä. Kehitämme koko ajan uusia ja kestäviä ratkaisuja harvaan asutun maaseudun energian jakeluun. Varaudumme myrskyihin ja muihin luonnonilmiöihin rakentamalla mahdollisimman sääsuojattua verkkoa. Rakennamme mallia ennustaa myrskyn aiheuttamia vikoja, jotta pääsemme korjaamaan viat entistä nopeammin ja tehokkaammin. Energian tuotantomme ja jakeluverkkomme ovat  kattavia ja kustannustehokkaita. Kaiken toimintamme turvaavat osaavat ammattilaiset, niin oma henkilökunta kuin kumppanit ja alihankkijat.

1 kilovoltin johto ja pienet sähköasemat parantavat sähkönjakelun häiriöttömyyttä

 

Toimenpiteitä

Sääennusteet ja varautuminen

Sään entistä täsmällisempi ennustaminen lyhentää asiakkaiden kokemia sähkökatkoja. Kun myrskytuulten voimakkuus, sijainti sekä vikaantuvat alueet pystytään ennustamaan paremmin, saadaan apu nopeammin perille. Ennusteiden avulla voimme varautua täsmällisemmin jo ennen myrskyn saapumista alueelle. Säästämme aikaa, rahaa ja asiakkaiden mielipahaa. Ennusteet antavat tietoa myös myrskyn laajuudesta ja voimakkuudesta.

Toimivia ennustemalleja rakennetaan Ilmatieteen laitoksen projektissa, jossa olemme mukana. Tavoitteena on löytää keinoja hyödyntää paremmin saatavilla olevia sääennusteita. Malli koostuu säätiedosta, sähköverkon vikahistoriatiedoista ja muista olosuhteisiin ja paikkatietoon liittyvistä tekijöistä.

Vuoden 2016 aikana aloitettiin testaus hyödyntämällä Ilmatieteen laitoksen olemassa olevaa julkaisualustaa. Testaamme pilottituotteita ja teemme tuotekehitystä vuoden 2017 aikana. Projekti päättyy vuoden 2017 loppuun, minkä jälkeen tuotteiden tuotantokäyttö voi alkaa.

Projektin tavoitteena on luoda ennustemalli häiriötilanteen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Onnistumisen mittareina on lisäksi vakiintunut sujuva yhteistyö verkkoyhtiöiden sekä viranomaisten kesken.

 

Uusi sähköverkko

Parannamme sähkön toimitusvarmuutta hyödyntämällä uudenlaista verkostotekniikkaa. Olemme jo pitkään kehittäneet verkkoa edelläkävijänä harvaan asutun maaseudun tarpeisiin. Verkkoa rakennetaan käyttämällä hyväksi 1 kilovoltin ja 110 kilovoltin johtoja, jotka eivät ole yhtä häiriöherkkiä. Rakennamme  pieniä sähköasemia, jotka vähentävät maakaapeliverkon vikoja ja jälleenkytkentöjä.

Käytämme kapeampia johtoaukkoja aina silloin, kun se on mahdollista. Näin säästämme luontoa. Sijoitamme 20 kilovoltin ja 110 kilovoltin verkkojohtoja tienvarsiin mahdollisuuksien mukaan. Hyödynnämme myös maastokatkaisijoita maakaapeliverkon ja avojohtoverkon rajapinnassa. Maastokatkaisijoiden ansiosta sähköverkon vika rajoittuu pienemmälle alueelle.

Tavoitteenamme on saavuttaa meille asetetut toimitusvarmuustavoitteet. Tulevaisuudessa jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena voi aiheuttaa taajamissa enintään kuuden tunnin, haja-asutusalueella enintään 36 tunnin, ja saaristossa enintään 96 tunnin keskeytyksen. Nämä tavoitteet saavutamme kasvattamalla vuosittain säävarman verkon määrää.

Onnistumisen mittareina ovat kasvanut pienjännite- ja keskijänniteverkon kaapelimäärä ja säävarman verkon piirissä olevien asiakkaiden määrä. Tavoitteemme on saavuttaa 44 prosentin kaapelointiaste sekä pienjännite- että keskijänniteverkossa. Tällä hetkellä pienjänniteverkosta on kaapeloitu 22 prosenttia ja keskijänniteverkosta 7,5 prosenttia. Säävarman verkon alueella asuu nyt 32 000 asiakasta. Tulevaisuudessa kaikki yli 100 000 asiakastamme kuuluvat säävarman verkon piiriin.

 

Osaamisen kehittäminen

Osaava henkilöstö on toimintamme kulmakivi. Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa, laaja-alaista ja sisältää monipuolisia käytännön toimenpiteitä osaamisen varmistamiseksi. Osaamista voidaan kehittää monin eri tavoin. Kyse on kuitenkin aina konkreettisista toimista, joita ovat esimerkiksi perehdyttäminen, työnopastus, koulutus ja tehtäväkierto. Osana vastuullisuusohjelmaa luomme konsernin tasoisen koulutus- ja henkilöstöpolitiikan.

Tavoitteena on selkeästi kirjatulla koulutus- ja henkilöstöpolitiikalla varmistaa laadukas osaamisen kehittäminen organisaatiossa. Konsernitasoinen henkilöstö- ja koulutuspolitiikka valmistui syksyllä 2016. Politiikassa on nostettu esille ne taidot ja tiedot, joita henkilöstön osaamiselta vaaditaan tulevaisuudessa muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Esimerkiksi digitalisaatio muuttaa työelämän vaatimuksia. Henkilöstövoimavarojen osalta  otetaan laaja-alaisesti huomioon organisoituminen ja työhyvinvointi. Lisäksi politiikka määrittelee tarvittavat toimenpiteet vuoden 2017 alussa tehtyyn eläkeuudistukseen liittyen. Valmistelemme ikäjohtamismallin, jonka tavoitteena on ylläpitää ikääntyneiden työkykyä.

Osaamisen kehittämisen onnistumisen mittareina ovat keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden ja suoritetut tutkinnot. Vuonna 2016 koulutustunnit olivat yhdeksän tuntia työntekijää kohden ja kaksi henkilöä sai ammatillisen sertifikaatin, PM Master ja Sertifioitu Sähkökauppias.

 

Tunnusluvut

Tutustu tunnuslukuihin: asiakkaan energiansaanti