Vuosikertomus 2016

Vastuu ihmisistä ja yhteisöstä

Ihmiset tekevät Suur-Savon Sähkön

Huolehdimme henkilöstöstämme yhdenvertaisesti, tuemme työssä jaksamista ja kehitämme työhyvinvointia. Työturvallisuus on erityisen tärkeää kumppaneidemme, kuten sähköasentajien ja muiden kentällä töitä tekevien, kohdalla.

Olemme merkittävä paikallinen toimija. Työllistämme, toimimme ja palvelemme paikallisesti. Kehitämme toimintaamme asiakasta kuunnellen ja panostamme vaivattomiin asiointipalveluihin. Haluamme luoda arvoa lähialueelle kehittäjänä ja työllistäjänä.

Tavoitteemme on luoda arvoa lähialueelle työllistäjänä ja kehittäjänä.

 

Toimenpiteitä

Turvallisuus

Ylläpidämme pelastus-, suojelu- ja varautumissuunnitelmia. Tavoitteena on, että jokainen henkilöstöstämme tietää miten toimia erilaisissa tilanteissa.  Vuonna 2016 tehtiin päätös rakentaa konsernissa Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä. Järjestelmä rakennetaan vuoden 2017 aikana.

Onnistumista mitataan seuraamalla omia ja kumppaneidemme tapaturmataajuuksia, konsernin työkyvyttömyyseläkkeiden määrää ja eläkemaksuryhmän kehitystä. Lisäksi ylläpidämme työtehtävien edellyttämiä pätevyyksiä. Vuoden 2016 aikana päivitimme pelastus- ja suojelusuunnitelmia sekä varautumissuunnitelmat tarvittavilta osin. Neljä työntekijäämme suoritti työturvallisuuskortin.

Työhyvinvointi

Kehitämme työhyvinvointia yhteistyössä työterveyshuollon ja työsuojelutoimikunnan kanssa. Organisation toimivuuskyselyn tulokset sekä työsuojelun ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmat ovat pohjana kehitystyölle.

Vuonna 2016 valmistuivat konsernin henkilöstö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikat. Työterveyshuolto teki ergonomiakartoituksia 14 henkilölle (14 % henkilökunnasta). Teimme myös päätöksen hankkia kaikki uudet työpöydät jatkossa sähköpöytinä. Koko henkilökunta osallistui alkuvuodesta 2017 kognitiivisen ergonomien luennolle, joka antoi keinoja ja neuvoja työssä jaksamiseen.  Tiimien toimintaa ja ymmärrystä henkilöiden erilaisuudesta kehitettiin Järvi-Suomen Energiassa yhdessä Milestonen kanssa. Myös Suur-Savon Sähkössä tehtiin tiimin sisäisen toiminnan kehittämistä yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Työhyvinvointia seurataan vuosittain tehtävällä kyselyllä, sairauspoissaolojen määrällä ja henkilöstön vaihtuvuudella. Organisaation toimivuuskysely toteutettiin joulukuun alussa Corporate Spiritin kanssa. Kyselyssä saatiin palautetta omaan työhön, osaston toimintaan ja yrityksen johtamiseen liittyvistä osa-alueista. Palautteen perusteella on alkuvuodesta 2017 suunniteltu yhtiötason sekä yksikkö ja/tai osastokohtaisia toimenpiteitä.

Sairaspoissaoloprosentti Suur-Savon Sähkössä vuonna 2016 oli 2,9 (3,7) ja Järvi-Suomen Energiassa 1,4 (1,2). Konserniin rekrytoitiin viisi uutta työntekijää ja yhdeksän työntekijän työsuhde päättyi. Neljä työsuhteista päättyi eläköitymiseen ja viisi omaan pyyntöön tai muuhun syyhyn.

Maanomistajat

Vuoropuhelua ja yhteistyötä toimialueen maanomistajien kanssa kehitetään suunnitelmallisesti. Kartoitamme myös uusia palvelumalleja maanomistajille. Tavoitteena on lisätä maanomistajien tietoa toiminnastamme ja vähentää maanomistajien kokemaa haittaa tai mielipahaa.

Vuonna 2016 valmisteltiin uutta toimintamallia. Kevään 2017 aikana uudistettavaan sivustoon www.jseoy.fi lisätään tietoa ja ohjeita maanomistajille. Lisäksi teemme säännöllistä viestintää maanomistajille Kymppi-lehdessä ja maanomistajille lähettävissä metsäalan lehdissä. Yhteistyötä kehitään uudella palvelumallilla, joka otetaan käyttöön kevään 2017 aikana. 

Toimintamalli ja viestintäsuunnitelma valmistuvat vuoden 2017 aikana. Onnistumisen mittareina ovat  valmis toimintamalli ja maanomistajien tyytyväisyyttä tiedonsaantiin ja vuorovaikutukseen mittaava kysely.

Tunnusluvut

Tutustu Ihmiset ja yhteisö -tunnuslukuihin