Vuosikertomus 2016

Vastuu liiketoiminnan jatkuvuudesta

Vastuullista ja avointa johtamista


Suur-Savon Sähkön liiketoimintaperiaatteet ovat avoimet ja oikeudenmukaiset. Yhtiön johtaminen on vastuullista ja avointa. Taloudellinen vakaus turvaa toimintamme ja sen kehittämisen. Tavoitteemme on tuottaa arvoa asiakkaille, omistajille ja sidosryhmille.

Tavoitteemme on johtaa yhtiötä tuottaen arvoa asiakkaille, omistajille ja sidosryhmille.

 

 

Toimenpiteitä

Riskien hallinta

Riskien hallinta on jatkuva prosessi, johon osallistuu koko organisaatio. Keskeistä on organisaatioon vaikuttavien mahdollisten tapahtumien tunnistaminen. Tämän jälkeen voimme määritellä keinot, joilla turvataan liiketoimintojen jatkuminen ja tavoitteiden toteutuminen. Lisäksi varmistetaan henkilöstön, omaisuuden ja ympäristön turvallisuus. Hyödynnämme riskien hallintaa muun muassa strategian ja toimintasuunnitelmien laadinnassa ja ylläpidossa sekä projekteissa.

Riskien vaikutuksia ehkäistään ja lievennetään esimerkiksi henkilöstön koulutuksen, toimintaohjeiden ja konsernihallituksen vahvistamien poliitikoiden ja riskikäsikirjojen avulla, sisäisen valvonnan
ja vakuutusten avulla.

Emoyhtiön hallitus vastaa konsernin riskienhallinnasta ja riskienhallintapolitiikasta. Emoyhtiön toimitusjohtaja vastaa toimeenpanosta ja riskienhallinnan tehtävien jaosta. Konsernin riskienhallinnan tehtävät on jaettu siten, että talousjohtaja vastaa riskienhallinnan kokonaisuuden koordinoinnista ja vakuutuksista. Resurssijohtaja vastaa henkilöturvallisuudesta ja suojelusta.

Sisäinen valvonta

Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan toimenpiteitä ja menetelmiä, joilla johdonmukaisesti pyri-
tään toiminnan laadun ja tuloksellisuuden kehittämiseen, virheiden ja väärinkäytösten ennal-
taehkäisyyn sekä varojen ja muun omaisuuden huolelliseen hoitamiseen. Tarkoituksena on
myös varmistaa, että toiminnassa noudatetaan lakeja, sopimuksia ja ohjeita.

Konsernin sisäinen tarkastus on ulkoistettu. Sisäinen tarkastus raportoi emoyhtiön hallitukselle
ja toimitusjohtajalle sekä toimii yhteistyössä ulkoisen tilintarkastuksen kanssa.

 

Tunnusluvut

Tutustu tunnuslukuihin liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi