Vuosikertomus 2017

 

Emoyhtiön rahoituslaskelma

  

2017

 

2016

  

1 000 €

 

1 000 €

Liiketoiminnan rahavirta

   

Tilikauden voitto (tappio)

4 642

 

3 336

     

Poistot ja arvonalentumiset

23 938

 

22 308

 

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)

-46

 

-1 085

 

Rahoitustuotot ja -kulut

1 984

 

281

 

Tilinpäätössiirrot

-7 500

 

498

 

Tuloverot

1 195

 

334

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

24 214

 

25 673

     

Käyttöpääoman muutos:

   
 

Vaihto-omaisuuden lisäys / vähennys

511

 

484

 

Korottomien liikesaamisten lisäys / vähennys

-24 101

 

-2 339

 

Korottomien velkojen lisäys / vähennys

9 163

 

-587

 

Saadut liittymismaksut

1 823

 

2 590

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

11 609

 

25 821

     

Asiakkailta saadut maksut

83 561

 

118 811

Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle

-71 951

 

-92 990

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

11 609

 

25 821

     

Maksetut korot liiketoiminnasta

-891

 

-1 002

Saadut osingot liiketoiminnasta

929

 

997

Saadut korot liiketoiminnasta

61

 

64

Muut rahoituserät liiketoiminnasta

4 032

 

-172

Maksetut verot liiketoiminnasta

3

 

240

Myönnetyt lainat

  

-800

Lainasaamisten takaisinmaksut

405

 

5

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

16 149

 

25 152

     

Investointien rahavirta:

   
 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-33 657

 

-43 980

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

8

  
 

Ostetut tytäryhtiöosakkeet

-3 195

  
 

Myydyt tytäryhtiöosakkeet

  

1 063

 

Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet

  

-104

 

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet

422

 

4 976

 

Luovutustulot muista sijoituksista

95

 

4

Investointien rahavirta

-36 327

 

-38 042

  

2017

 

2016

  

1 000 €

 

1 000 €

Rahoituksen rahavirta:

   
 

Omien osakkeiden hankkiminen

-5

 

39

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot

12 700

 

-400

 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

  

-886

 

Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys

-4 417

  
 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

16 600

 

19 000

 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-8 426

 

-7 281

 

Maksetut osingot

-3 513

 

-1 546

 

Saadut ja maksetut konserniavustukset

6 500

 

9 000

Rahoituksen rahavirta

19 439

 

17 927

     

Rahavarojen muutos lisäys (+) / vähennys (-)

-738

 

5 037

     

Rahavarat, avaava tase

7 045

 

2 009

Rahavarojen muutos

-738

 

5 037

     

Rahavarat

 

6 307

 

7045