Vuosikertomus 2017

Emoyhtiön tase

VASTAAVAA

31.12.2017

 

31.12.2016

   

1 000 €

 

1 000 €

      

PYSYVÄT VASTAAVAT

   

Aineettomat hyödykkeet

   
 

Aineettomat oikeudet

2 431

 

2 899

 

Liikearvo

42

 

72

 

Muut pitkävaikutteiset menot

4 856

 

4 387

 

Ennakkomaksut

4

 

270

   

7 334

 

7 628

      

Aineelliset hyödykkeet

   
 

Maa- ja vesialueet

1 957

 

1 929

 

Rakennukset ja rakennelmat

6 247

 

6 733

 

Sähkön siirto- ja jakeluverkosto

248 627

 

220 229

 

Lämmönjakeluverkosto

6 172

 

6 490

 

Tuotannolliset koneet ja laitteet, sähkö

2 232

 

2 442

 

Tuotannolliset koneet ja laitteet, lämpö

7 362

 

8 078

 

Koneet ja kalusto

13 600

 

15 199

 

Muut aineelliset hyödykkeet

1 288

 

1 328

 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

2 216

 

122

   

289 702

 

262 550

      

Sijoitukset

   
 

Osuudet saman konsernin yrityksissä

4 720

 

1 465

 

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

73 287

 

75 770

 

Muut osakkeet ja osuudet

10 802

 

10 852

   

88 809

 

88 086

VAIHTUVAT VASTAAVAT

31.12.2017

 

31.12.2016

   

1 000 €

 

1 000 €

Vaihto-omaisuus

   
 

Aineet ja tarvikkeet

1 816

 

2 327

      

Saamiset

   
 

Pitkäaikaiset saamiset

   
  

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

52

 

52

  

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

48

 

853

  

Muut saamiset

12 864

 

30

   

12 964

 

935

      
 

Lyhytaikaiset saamiset

   
  

Myyntisaamiset

19 942

 

24 312

  

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

32 089

 

6 877

  

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

979

 

385

  

Muut saamiset

928

 

507

  

Siirtosaamiset

47

 

568

   

53 985

 

32 651

      

Rahat ja pankkisaamiset

6 307

 

7 045

      

Vastaavaa yhteensä

460 917

 

401 222

      

VASTATTAVAA

31.12.2017

 

31.12.2016

   

1 000 €

 

1 000 €

      

OMA PÄÄOMA

   

Osakepääoma

155

 

155

Ylikurssirahasto

15

 

15

Muut rahastot

   
 

Vararahasto

31

 

31

 

Käyttörahasto

792

 

792

   

823

 

823

      

Edellisten tilikausien voitto

18 473

 

18 650

Tilikauden voitto

4 642

 

3 336

   

24 108

 

22 979

      

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

   

Kertynyt poistoero

137 064

 

128 564

      

VIERAS PÄÄOMA

   

Pitkäaikainen

   
 

Lainat rahoituslaitoksilta

56 293

 

46 779

 

Eläkelainat

425

 

1 700

 

Velat saman konsernin yrityksille

12 909

 

135

 

Liittymismaksut ja muut velat

   
  

Liittymismaksut

160 651

 

158 828

   

230 278

 

207 442

      

Lyhytaikainen

   
 

Lainat rahoituslaitoksilta

15 824

 

7 517

 

Eläkelainat

850

 

850

 

Ostovelat

2 213

 

1 237

 

Velat saman konsernin yrityksille

40 598

 

21 380

 

Velat omistusyhteysyrityksille

2 142

 

6 107

 

Muut velat

5 695

 

4 314

 

Siirtovelat

2 145

 

834

   

69 467

 

42 238

      

Vastattavaa yhteensä

460 917

 

401 222