Vuosikertomus 2017

 

Emoyhtiön tuloslaskelma

   

1.1.-31.12.2017

 

1.1.-31.12.2016

   

1 000 €

 

1 000 €

      

LIIKEVAIHTO

89 095

 

119 816

      

Liiketoiminnan muut tuotot

1 554

 

1 597

      

Materiaalit ja palvelut

   
 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   
  

Ostot tilikauden aikana

50 972

 

78 905

  

Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

511

 

484

 

Ulkopuoliset palvelut

1 083

 

1 509

   

52 567

 

80 898

      

Henkilöstökulut

   
 

Palkat ja palkkiot

3 426

 

3 876

 

Henkilösivukulut

   
  

Eläkekulut

648

 

754

  

Muut henkilösivukulut

169

 

167

   

4 243

 

4 798

      

Poistot ja arvonalentumiset

   
 

Suunnitelman mukaiset poistot

23 938

 

22 308

      

Liiketoiminnan muut kulut

9 580

 

8 958

      

LIIKEVOITTO/-TAPPIO

322

 

4 450

   

1.1.-31.12.2017

 

1.1.-31.12.2016

   

1 000 €

 

1 000 €

Rahoitustuotot ja -kulut

   
  

Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä

50

 

0

  

Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä

  

480

 

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

   
  

Muilta

879

 

517

 

Muut korko- ja rahoitustuotot

   
  

Muilta

68

 

64

 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

-2 000

 

0

 

Korkokulut ja muut rahoituskulut

   
  

Saman konsernin yrityksille

-5

 

-13

  

Muille

-976

 

-1 328

   

-1 984

 

-281

      
      

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

-1 663

 

4 169

      

Tilinpäätössiirrot

   
 

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

-8 500

 

-6 998

 

Konserniavustus

 

16 000

 

6 500

   

7 500

 

-498

    

Tuloverot

-1 195

 

-334

      

TILIKAUDEN VOITTO

4 642

 

3 336