Vuosikertomus 2017

 

Konsernin rahoituslaskelma

  

2017

 

2016

  

1 000 €

 

1 000 €

Liiketoiminnan rahavirta

   

Tilikauden voitto (tappio)

9 719

 

21 372

    

Poistot ja arvonalentumiset

24 010

 

21 413

 

Pysyvien vastaavien myyntivoitot (-) ja -tappiot (+)

-35

 

-1 078

 

Osuudet osakkuusyritysten tuloksista, voitoista(-) / tappioista (+)

2 490

 

489

 

Rahoitustuotot ja -kulut

2 042

 

732

 

Tilinpäätössiirrot

   
 

Tuloverot

3 127

 

1 858

 

Vähemmistöosuudet

84

 

1 404

 

Muut oikaisut

  

-12 824

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

41 437

 

31 964

     

Käyttöpääoman muutos

   
 

Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+)

7 852

 

496

 

Korottomien liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+)

-14 129

 

-1 756

 

Korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (-)

-1 135

 

5 430

 

Saadut liittymismaksut

2 096

 

2 590

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

36 120

 

38 723

     

Asiakkailta saadut maksut

131 025

 

157 939

Maksut tavaroiden/palvelujen toimittajille sekä henkilöstölle

-94 904

 

-95 643

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

36 120

 

62 297

     

Maksetut korot liiketoiminnasta

-916

 

-1 002

Saadut osingot liiketoiminnasta

900

 

539

Saadut korot liiketoiminnasta

79

 

89

Muut rahoituserät liiketoiminnasta

4 011

 

-166

Maksetut verot liiketoiminnasta

198

 

-179

Myönnetyt lainat

0

 

-800

Lainasaamisten takaisinmaksut

405

 

5

Liiketoiminnan rahavirta

40 798

 

37 209

  

2017

 

2016

Investointien rahavirta

1 000 €

 

1 000 €

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-54 390

 

-45 227

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot

14

 

0

 

Ostetut tytäryhtiöosakkeet

0

 

0

 

Myydyt tytäryhtiöosakkeet

0

 

-2 001

 

Ostetut osakkuusyhtiöosakkeet

0

 

-2

 

Myydyt osakkuusyhtiöosakkeet

422

 

4 976

 

Investoinnit muihin sijoituksiin

-52

 

-4

 

Luovutustulot muista sijoituksista

95

 

4

Investointien rahavirta

-53 911

 

-42 253

     

Rahoituksen rahavirta

   
 

Vähemmistön pääomasijoitus

913

 

0

 

Omien osakkeiden hankkiminen

-5

 

-4

 

Lyhytaikaisten lainojen nostot

12 702

 

0

 

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut

-16

 

0

 

Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys

-4 417

 

0

 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

16 600

 

20 000

 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

-8 426

 

-10 543

 

Maksetut osingot

-3 513

 

-1 503

Rahoituksen rahavirta

13 838

 

7 951

     

Rahavarojen muutos

 

725

 

2 906

     

Rahavarat, avaava tase

 

10 447

 

7 541

Rahavarojen muutos

725

 

2 906

     

Rahavarat

11 173

 

10 447