Vuosikertomus 2017

 

Konsernitase

VASTAAVAA

  

31.12.2017

 

31.12.2016

   

1 000 €

 

1 000 €

      

PYSYVÄT VASTAAVAT

   

Aineettomat hyödykkeet

   
 

Aineettomat oikeudet

2 920

 

3 558

 

Konserniliikearvo

31

 

63

 

Muut pitkävaikutteiset menot

4 856

 

4 387

 

Ennakkomaksut

174

 

270

   

7 982

 

8 278

      

Aineelliset hyödykkeet

   
 

Maa- ja vesialueet

1 968

 

1 940

 

Rakennukset ja rakennelmat

6 229

 

6 723

 

Sähkön siirto- ja jakeluverkosto

249 557

 

221 144

 

Lämmönjakeluverkosto

6 933

 

6 480

 

Tuotannolliset koneet ja laitteet, sähkö

2 169

 

2 377

 

Tuotannolliset koneet ja laitteet, lämpö

7 582

 

8 305

 

Koneet ja kalusto

11 571

 

13 005

 

Muut aineelliset hyödykkeet

1 285

 

1 325

 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

5 676

 

7 616

   

292 969

 

268 915

      

Sijoitukset

   
 

Osuudet omistusyhteysyrityksissä

76 246

 

78 926

 

Muut osakkeet ja osuudet

11 809

 

11 807

   

88 056

 

90 733

   

31.12.2017

 

31.12.2016

   

1 000 €

 

1 000 €

VAIHTUVAT VASTAAVAT

   

Vaihto-omaisuus

   
 

Aineet ja tarvikkeet

1 862

 

2 340

      

Saamiset

   
 

Pitkäaikaiset saamiset

   
  

Laskennalliset verosaamiset

4 665

 

4 669

  

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

48

 

853

  

Muut saamiset

12 864

 

30

   

17 577

 

5 552

      
 

Lyhytaikaiset saamiset

   
  

Myyntisaamiset

21 556

 

24 582

  

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

979

 

385

  

Muut saamiset

3 670

 

511

  

Siirtosaamiset

1 994

 

1 122

   

28 198

 

26 601

      

Rahat ja pankkisaamiset

11 173

 

10 447

      

Vastaavaa yhteensä

447 817

 

412 866

      

VASTATTAVAA

31.12.2017

 

31.12.2016

   

1 000 €

 

1 000 €

      

OMA PÄÄOMA

   

Osakepääoma

155

 

155

Ylikurssirahasto

15

 

15

Muut rahastot

   
 

Vararahasto

31

 

31

 

Käyttörahasto

792

 

792

   

823

 

823

      

Edellisten tilikausien voitto

132 268

 

113 855

Tilikauden voitto

9 719

 

21 372

   

142 980

 

136 220

      

Vähemmistöosuus

1 301

 

304

      

VIERAS PÄÄOMA

   

Pitkäaikainen

   
 

Laskennallinen verovelka

27 448

 

25 740

 

Lainat rahoituslaitoksilta

56 641

 

46 779

 

Eläkelainat

470

 

1 835

 

Saadut ennakot

10

 

10

  

Liittymismaksut

161 047

 

158 950

   

245 615

 

233 313

      

Lyhytaikainen

   
 

Lainat rahoituslaitoksilta

15 854

 

7 517

 

Eläkelainat

940

 

940

 

Ostovelat

12 031

 

9 654

 

Velat omistusyhteysyrityksille

2 142

 

6 107

 

Muut velat

12 893

 

8 949

 

Siirtovelat

14 060

 

9 863

   

57 920

 

43 029

      

Vastattavaa yhteensä

447 817

 

412 866