Vuosikertomus 2017

Sähkön myyntitoiminta

Lumme Energia tuloslaskelma

  

7.6. - 31.12.2017

  

1 000 €

   

LIIKEVAIHTO

 

22 981

   

Liiketoiminnan muut tuotot

  
   

Materiaalit ja palvelut

  
 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

  
 

Ostot tilikauden aikana

 

19 429

 

Ulkopuoliset palvelut

 

215

  

19 645

Henkilöstökulut

  
 

Palkat ja palkkiot

 

705

 

Henkilösivukulut

  
 

Eläkekulut

 

117

 

Muut henkilösivukulut

 

18

  

840

Poistot ja arvonalentumiset

  
 

Suunnitelman mukaiset poistot

 

3

   

Liiketoiminnan muut kulut

 

1 962

   

LIIKEVOITTO

 

531

   

Rahoitustuotot ja -kulut

  
 

Muut korko- ja rahoitustuotot

  
  

Muilta

 

17

 

Korkokulut ja muut rahoituskulut

  
  

Muille

 

-44

  

-27

   

Voitto (tappio) ennen rahoituseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja

 

504

   

Tilinpäätössiirrot

  
 

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

 

-45

   

Tuloverot

  
 

Tuloverot varsinaisesta toiminnasta

 

-92

   

TILIKAUDEN VOITTO

 

367

       

 

Sähkön myyntitoiminnan tase

Lumme Energia tase

  

31.12.2017

  

1 000 €

VASTAAVAA

  

PYSYVÄT VASTAAVAT

  

Aineelliset hyödykkeet

   
 

Koneet ja kalusto

 

191

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

 

191

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT

  

Vaihto-omaisuus

  
 

Aineet ja tarvikkeet

 

16

Saamiset

  

Pitkäaikaiset saamiset

   
 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

 

12 864

Lyhytaikaiset saamiset

   
 

Myyntisaamiset

 

1 155

 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

 

7 481

 

Muut saamiset

 

2 738

 

Siirtosaamiset

 

88

   

11 461

    

Saamiset yhteensä

 

24 326

Rahat ja pankkisaamiset

 

1 205

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

 

25 547

VASTAAVAA YHTEENSÄ

 

25 738

   

31.12.2017

   

1 000 €

VASTATTAVAA

  

OMA PÄÄOMA

  

Osakepääoma

 

3

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto

 

4 428

Tilikauden voitto

 

367

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

 

4 797

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

  

Kertynyt poistoero

 

45

VIERAS PÄÄOMA

  

Lyhytaikainen

  
 

Lainat rahoituslaitoksilta

 

2

 

Ostovelat

 

1 505

 

Velat saman konsernin yrityksille

 

15 967

 

Muut velat

 

2 944

 

Siirtovelat

 

478

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

 

20 896

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

 

25 738