Vuosikertomus 2017

 

Sähköverkkotoiminta

Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma, Järvi-Suomen Energia Oy

  

1.1.-31.12.2017

  

1.1.-31.12.2016

  

1 000 €

  

1 000 €

      

LIIKEVAIHTO

 

109 209

  

93 722

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+)

 

-4 119

  

4 274

      

Liiketoiminnan muut tuotot

 

158

  

104

      

Materiaalit ja palvelut

     
 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

     
 

Ostot tilikauden aikana

     
 

Häviösähkö

2 243

  

2 646

 
 

Muut ostot tilikauden aikana

10 600

12 843

 

8 651

11 297

      
 

Ulkopuoliset palvelut

     
      
  

Alueverkko-,kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut

5 741

  

5 538

 
 

Muut ulkopuoliset palvelut

32 277

38 019

 

34 530

40 068

  

50 861

  

51 365

      

Henkilöstökulut

     
 

Palkat ja palkkiot

 

1 335

  

1 482

 

Henkilösivukulut

     
 

Eläkekulut

241

  

272

 
 

Muut henkilösivukulut

56

297

 

55

326

  

1 632

  

1 809

      

Poistot ja arvonalentumiset

     
 

Suunnitelman mukaiset poistot

 

215

  

250

      

Liiketoiminnan muut kulut

     
 

Muut liiketoiminnan kulut

35 927

35 927

 

37 440

37 440

      

LIIKEVOITTO

 

16 612

  

7 237

     

1.1.-31.12.2017

  

1.1.-31.12.2016

     

1 000 €

  

1 000 €

Rahoitustuotot ja -kulut

     
 

Muut korko- ja rahoitustuotot

     
 

Saman konsernin yrityksiltä

5

  

6

 
 

Muilta

1

6

 

0

6

      
 

Korkokulut ja muut rahoituskulut

     
 

Muille

-8

-8

 

-6

-6

  

-2

  

0

      

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

 

16 610

  

7 237

      

Tilinpäätössiirrot

     
 

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)

9

  

35

 
 

Annetut konserniavustukset

  

-16 000

-15 991

 

-6 500

-6 465

      

Tuloverot

 

-125

  

-155

TILIKAUDEN VOITTO

 

494

  

618

         

Sähköverkkotoiminnan tase, Järvi-Suomen Energia Oy


VASTAAVAA

31.12.2017

 

31.12.2016

 

1 000 €

 

1 000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT

   

Aineettomat hyödykkeet

   
 

Aineettomat oikeudet

490

 

659

 

Ennakkomaksut

169

 

0

 

659

 

659

Aineelliset hyödykkeet

   
 

Koneet ja kalusto

81

 

115

Sijoitukset

    
 

Muut osakkeet ja osuudet

30

 

4

    

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

770

 

778

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT

   

Vaihto-omaisuus

   
 

Keskeneräiset verkonrakennustyöt

3 341

 

7 461

    

Saamiset

   

Pitkäaikaiset saamiset

   
 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

45

 

135

    

Lyhytaikaiset saamiset

   
 

Myyntisaamiset

349

 

258

 

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

33 358

 

21 296

 

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä

0

  
 

Liittymismaksusaamiset

0

  
 

Muut saamiset

0

 

1

 

Siirtosaamiset

1 856

 

551

 

35 563

 

22 106

Rahat ja pankkisaamiset

2 911

 

2 757

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

41 860

 

32 459

VASTAAVAA YHTEENSÄ

42 631

 

33 237

     

VASTATTAVAA

31.12.2017

 

31.12.2016

 

1 000 €

 

1 000 €

OMA PÄÄOMA

   
 

Osakepääoma

3

 

3

 

Edellisten tilikausien voitto

12 800

 

12 182

 

Tilikauden voitto

494

 

618

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

13 296

 

12 802

    

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

   

Kertynyt poistoero

111

 

120

VIERAS PÄÄOMA

   

Pitkäaikainen

   
 

Eläkelainat

45

 

135

 

Saadut ennakkomaksut

10

 

10

 

Liittymismaksut

  

122

 

55

 

266

Lyhytaikainen

   
 

Eläkelainat

90

 

90

 

Ostovelat

8 291

 

8 354

 

Velat saman konsernin yrityksille

16 263

 

6 887

 

Velat omistusyhteysyrityksille

  

0

 

Muut velat

4 254

 

4 635

 

Siirtovelat

271

 

82

 

29 168

 

20 048

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

29 223

 

20 315

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

42 631

 

33 237