Vuosikertomus 2017

 

Konsernituloslaskelma

   

1.1.-31.12.2017

 

1.1.-31.12.2016

   

1 000 €

 

1 000 €

      

LIIKEVAIHTO

138 887

 

146 322

      

Liiketoiminnan muut tuotot

1 712

 

14 521

      

Materiaalit ja palvelut

   
 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

   
  

Ostot tilikauden aikana

64 911

 

78 726

  

Varastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

494

 

496

  

Osuudet osakkuusyritysten tappioista

2 490

 

489

 

Ulkopuoliset palvelut

7 045

 

6 755

   

74 940

 

86 465

      

Henkilöstökulut

   
 

Palkat ja palkkiot

5 221

 

6 591

 

Henkilösivukulut

   
  

Eläkekulut

920

 

1 230

  

Muut henkilösivukulut

227

 

290

   

6 369

 

8 112

      

Poistot ja arvonalentumiset

   
 

Suunnitelman mukaiset poistot

23 973

 

21 382

 

Konserniliikearvon poisto

37

 

31

   

24 010

 

21 413

      

Liiketoiminnan muut kulut

20 308

 

20 889

      

LIIKEVOITTO

  

14 972

 

23 964

      

Rahoitustuotot ja -kulut

   
 

Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista

900

 

539

 

Muut korko- ja rahoitustuotot

86

 

71

 

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista

 

-2 000

  
 

Korkokulut ja muut rahoituskulut

-1 028

 

-1 342

   

-2 042

 

-732

   

1.1.-31.12.2017

 

1.1.-31.12.2016

   

1 000 €

 

1 000 €

      

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

12 930

 

23 232

      

Tuloverot

-1 415

 

-489

Laskennalliset verot

  

-1 712

 

-1 369

Vähemmistöosuudet

-84

 

-1

      

TILIKAUDEN VOITTO

9 719

 

21 372