Vuosikertomus 2017

 

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Taulukot löytyvät oheisesta pdf-aineistosta ja liitetietojen tekstit ovat alla.

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot (pdf)

 

Sähköjohdannaiset

Konserni suojautuu sähkön hinnan muutoksilta sähköjohdannaisilla, joilla suojataan sähkön myyntiä ja sähkön hankintaa. Tilinpäätös on laadittu perustuen siihen, että yhtiön sähköjohdannaiset on tehty suojaustarkoituksessa. Sähkönsuojausten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman sähkönhankintakuluihin. Suojaustarkoituksessa tehtyjen sähköjohdannaisten realisoitumattomia arvonmuutoksia ei kirjata kirjanpitoon, vaan ne esitetään liitetiedoissa. Konsernin emoyhtiö on toiminut vuoden 2017 aikana kumppanina johdannaisten kauppapaikan suuntaan ja vastuu on siirretty keskinäisellä sopimuksella emoyhtiön ja sähkön myyntitoimintaa harjoittavan tytäryhtiö Lumme Energia Oy:n välillä.

Sähkön myynnin suojaukset

Suur-Savon Sähkö konsernin arvoidut sähkön myyntimäärät ja sähkön myynnin suojaamiseksi tehdyt suojaussopimukset vuosille 2018 -2022 on esitetty allaolevassa taulukossa.

Myynti MWh Systeemisuojaukset MWh Systeemisuojaus %

Aluehintasuojaukset
MWh

Aluehintasuojaus
%

4 605 379 2 215 556 48,1 812 385 17,6

 

Sähkön hankinnan suojaukset

Konserni on arvioinut sähkön tuotantomäärät ja tehnyt sähkön tuotannon suojaamiseksi johdannaissopimuksia ala olevan taulukon mukaisesti vuosille 2018 - 2020.

Tuotanto MWH Systeemisuojaukset MWh Systeemisuojaus % Aluehintasuojaukset MWh Aluehintasuojaus %
1 484 135 276 000 18,6 530 304 35,7

 

Sähköjohdannaissopimusten määrä

  Konserni Emoyhtiö
  2017 2016 2017 2016
  1000 € 1000 € 1000 € 1000 €
Määrä GWh 3 043 1 692 3 043 1 692
Nimellisarvo 64 789 48 415 64 789 48 415
Käypä arvo 137 -5 666 137 -5 666

 

Muut johdannaiset

Yhtiö suojautuu markkinakorkojen muutoksia vastaan koronvaihtosopimuksilla. Konsernin rahoituspolitiikan mukaisesti 50 – 75 % yrityksen lainarahoituksen pääomasta ja juoksuajasta on kiinteäkorkoista tai suojattu korkojohdannaisin.

Korolliset velat

Suur-Savon Sähkö -konsernin korolliset velat ovat yhteensä 73 905 218,98 euroa. Emoyhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:n korolliset velat ovat 73 392 218 98 euroa ja tytäryhtiöiden korolliset velat ovat 135 000,00 euroa. Lainojen vakuutena on rahoittajille annetut kovenanttisitoumukset.

Lainojen takaisinmaksuehtojen mukaisesti konsernin korollisten velkojen erääntymisajankohdat ovat seuraavat:

    euroa
  2018 16 794 416,23
  2019 7 139 302,54
  2020 5 769 302,54
  2021 5 769 302,54
  2022 17 455 592,59
Yli viiden uoden päästä erääntyvät lainat   20 977 302,54
Yhteensä   73 905 218,98

 

Koronvaihtosopimusten erääntyminen

Korollisten pankkilainojen korkoriskiltä suojautumiseksi Suur-Savon Sähkö Oy on solminut koronvaihtosopimuksia, jotka erääntyvät seuravasti:

    euroa
  2018 3 441 666,66
  2019 4 191 666,66
  2020 4 691 666,66
  2021 4 691 666,66
  2022 4 691 666,66
Yli viiden vuoden päästä erääntyvät johdannaiset   15 979 166,70
Yhteensä   37 687 500,00

 

Muut taloudelliset vastuut

Suur-Savon Sähkö Oy on sitoutunut maksamaan omistuksensa mukaisen osuuden Kymppivoima Oy:n X-sarjaan liittyvistä hallinnointipalkkioista.

Kiinteistöinvestoinnit

Emoyhtiö on velvollinen tarkistamaan vuosina 2012 - 2017 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee tarkistuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 679 229,01 euroa ja viimeinen tarkistustusvuosi on 2026.

Vastuu kyllästetyistä pylväistä

30.6.2004 voimaan tulleen Valtioneuvoston asetuksen 440/2003 mukaan käytöstä poistettua arseeniyhdisteellä käsiteltyä puuta saa luovuttaa vain jätelain 1072/1993 15 §:n 1 momentin 1-3 kohdissa tarkoitetulle vastaanottajalle. Suur-Savon Sähkö Oy:n verkostossa on noin 330 000 arseenikyllästettyä pylvästä, joiden arvioitu käyttöikä on 40 - 50 vuotta. Arvioidut pylväiden hävittämiskustannukset käyttöiän tultua täyteen ovat noin 6,50 milj. euroa.

Päästöoikeudet

Suur-Savon Sähkö Oy sai vuodeksi 2017 päästöoikeuksia 18 711 tCO2 ja konserni 19 078 tCO2. Käyttämättömiä päästöoikeuksia oli 31.12.2017 emoyhtiössä ja konsernissa jäljellä 111 040 tCO2, arvo noin 1,07 miljoonaa euroa.

Mankalavastuu

Suur-Savon Sähkö Oy:llä on 20,26 % omistusosuuttaan vastaava mankalavastuu Kymppivoima Oy:ssä. Vastuu tarkoittaa, että yhtiöllä on omistusosuuttaan vastaava oikeus osakesarjakohtaisesti sarjan tuottamaan sähköön ja vastaava velvollisuus maksaa osakesarjan kustannukset. Mankalaperuste on voimassa Kymppivoima Oy:n muissa paitsi V- ja X-osakesarjoissa.

Sivun alkuun