Vuosikertomus 2018

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma arjen toiminnan kehittäjänä

Vastuullisuusohjelma on tehty konsernissa vuosiksi 2019-2021. Ohjelma suunnittelu alkoi vuoden 2019 alussa olennaisuusanalyysin tulosten pohjalta. Ohjelma sisältää toimenpiteitä, joihin sitoudumme ohjelmakauden ajaksi ja joiden avulla kehitämme vastuullista arjen toimintaa. Vastuullisuusohjelma on vielä keskeneräinen, mutta jokaiselle ohjelma teolle tullaan määrittämään tavoitteet, aikataulu, vastuuhenkilöt ja mittarit. Alla on kerrottu yleisellä tasolla ohjelman sisältö.

Vastuullisuusohjelmaa koordinoi ja siitä vastaa erillinen työryhmä, jossa on mukana energian tuotannon, energian siirron, henkilöstön, talouden, ympäristön ja kiinteistöjen sekä viestinnän edustaja.

Ohjelmassa on neljä vastuullisuusteemaa:

1) Asiakkaan energiansaanti, 2) Ihmiset ja yhteisö, 3) Ympäristö, 4) Liiketoiminnan jatkuvuus

Vastuu asiakkaan energian saannista

Kustannustehokas jakeluverkko syntyy hyvistä toimintatavoista ja teknisistä ratkaisuista. Kehitämme sähköverkon kunnossapitoon uudenlaisia tekniikoita, jotka tehostavat verkon ylläpitoa. Tutkimme mahdollisuuksia ottaa käyttöön esimerkiksi anturitekniikkaa ylläpidossa.

Vastuu ihmisistä ja yhteisöstä

Kehitämme vuorovaikutusta maanomistajien ja metsänhoitoyhdistysten kanssa. Luomme uusia vuorovaikutus- ja viestintätapoja.

Teemme yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka tavoitteena on tukea tasa-arvon ja monimuotoisuuden toteutumista konsernissa. 

Parannamme työhyvinvointia aloittamalla säännönmukaisen henkilökunnan jaksamisen seurannan. Toimintaan kuuluu alkukartoitus, oman suunnitelman tekeminen ja seuranta.

Vastuu liiketoiminnan jatkuvuudesta

Tavoitteenamme on parantaa asiakaslähtöisyyttä kaikessa toiminnassamme. Kehitämme kaukolämmön asiakkaiden asiakastyytyväisyyden mittausta. Määritämme mittarit ja tavoitteet sekä lisäämme vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa.

Uudistamme kaukolämmön tuotteet ja suunnittelemme uusia palveluja asiakkaalle. Parannamme asiakkaan kiinteistön energiatehokkuutta ja toimitamme ympäristöystävällistä lämpöä.

Energian siirron asiakkaiden palveluita kehitetään asiakaslähtöisemmiksi ja viestintää selkeytetään. Tavoitteenamme on käydä läpi ja uudistaa tarpeen mukaan kaikki toimet, joissa kohtaamme asiakkaan.

Kehitämme konsernin hankintaa ja määritämme paikallisuuden ja vastuullisuuden merkityksen hankintoja tehtäessä.

Strategian ja arvojen viestintää henkilöstölle ja sidosryhmille kehitetään sidosryhmäkohtaiseksi ja selkeämmäksi.

Vastuu ympäristöstä

Uudistamme konsernin arkistointia. Tavoitteena, että tulostamme työssämme mahdollisimman vähän paperia ja siirrymme arkistoinnissa sähköisiin vaihtoehtoihin.


 

Vastuullisuuden tunnusluvut

Seuraamme vastuullisuutta olennaisten aiheiden osalta sovituilla tunnusluvuilla. Tunnusluvut on kerätty vastuullisuusteemojen mukaisesti sivustolle.

Tutustu vastuullisuuden tunnuslukuihimme