Vuosikertomus 2019

Energian tuotanto

Lempeää kaukolämpöä ja hiilivapaata energiantuotantoa

Kaukolämpöliiketoiminta lanseerasi Lempeä Lämpö -tuotemerkin keväällä. Lempeä Lämpö tuotetaan lähimetsien hukkaenergialla, pääasiassa metsätalouden sivutuotteena syntyvien biopolttoaineiden avulla. Se on ympäristöystävällistä energiaa, jonka tuotanto työllistää ja kehittää oman maakunnan elämää. Myös kaukolämpötuotteet uudistuivat. Päätuotteiksi nousivat Lempeä Älylämpö ja Lempeä Katselmus. Lempeä Älylämpö tuo älytermostaattiratkaisun avulla asuntoihin ja liiketiloihin tasaisemman ja terveellisemmän sisälämpötilan kustannustehokkaasti. Lempeä Katselmus on ennakoivaa kunnossapitoa, jossa kiinteistön energiatehokkuus kartoitetaan tarkistamalla laitteiston kunto ja analysoimalla kulutus. Raportissa energiankäyttöä verrataan vastaaviin kohteisiin ja annetaan kohteelle lämmönkäytön optimointisuositukset.

Kustannustehokkuuden parantamiseksi energiantuotannon organisaatiossa käytiin läpi YT-neuvottelut keväällä 2019. Työtehtävät määriteltiin uudelleen ja osa tehtävistä siirtyi palvelutuottajalle, Elvera Oy:lle. Tässä yhteydessä kaukolämpötoiminnan henkilöstöstä yksi henkilö irtisanoutui, yksi henkilö irtisanottiin, ja yksi henkilö siirtyi kumppani Elveran palvelukseen. Kesäkuussa sähkön siirron ohella myös kaukolämpötoiminnan asiakaspalvelu ja asiakastiedon hallinta siirtyivät Elenia Palvelut Oy:lle. Elenia Palveluihin siirtyi yhteensä kahdeksantoista työntekijää.

Kaukolämpöasiakkaita kertomusvuonna oli 1515 (1506). Loppuvuoden lämmin sää pienensi hieman kaukolämmön kulutusta, joka oli 284 (288) GWh.

Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa

Lempeä kaukolämmön tuotanto kehittyy vahvasti hiilineutraaliin suuntaan. Kertomusvuonna lämmöntuotannossa käytetyistä polttoaineista 79 prosenttia oli puuperäisiä polttoaineita. Merkittävä askel kohti hiilineutraalia kaukolämmöntuotantoa otettiin marraskuussa, kun Suomen suurin aurinkolämpöhybridilaitos asennettiin Puumalaan.

Lämmöntuotannon 

polttoaineista

puuperäisiä 

 

79

%

 

Konsernin omassa energiantuotannossa puuperäisten polttoaineiden osuus on kasvussa ja fossiilisen öljyn käyttö pienentyy. Käytettävistä polttoaineista 72,3 prosenttia oli puuperäisiä polttoaineita, turvetta 20,7 prosenttia ja öljyä 7,0 prosenttia.

Suur-Savon Sähkö on pitkäjänteisesti kehittänyt omaa sähköntuotantokapasiteettiaan hiilidioksidineutraaliksi. Kertomusvuonna tehtiin päätös osallistua Kymppivoima Oy:n kautta Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n tuulivoimahankkeeseen Teuvalla. Teuvalle on toteutumassa 21 tuulivoimalaitoksen tuulipuisto, josta Suur-Savon Sähkön osuus on 12 240 MWh, joka vastaa liki viidensadan sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta. Vuonna 2019 konsernin sähköntuotannosta 80 prosenttia on hiilidioksidineutraalia vesivoimaa, ydinvoimaa sekä puuperäisillä polttoaineilla tuotettua sähköä. Vuonna 2023 hiilidioksidineutraalin sähkön tuotannon osuus tulee nousemaan 98 prosenttiin.

Sähköä tuotettiin konsernin omilla ja osakkuusvoimalaitoksilla hieman viime vuotista vähemmän, yhteensä 384 (412) GWh. Vaajakosken ja Kissakosken vesivoimalaitokset tuottivat sähköä 21,9 GWh ja Järvi-Suomen Voiman osakkuusvoimalaitokset 65,5 GWh. Kymppivoiman kautta omistetuista osakkuusvoimalaitoksista saatiin sähköä 297,2 GWh.

 


Hiilineutraali tai hiilidioksidineutraali energiantuotanto = energiantuotanto, joka ei muuta ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Tärkeää on tunnistaa hiili- tai hiilidioksidineutraaliuden aikajänne. Puuperäisten jakeiden polttaminen aiheuttaa lyhyellä aikavälillä hiilidioksidipäästöjä, jotka muutaman kymmenen vuoden aikajänteellä kuitenkin laskennallisesti tulevat sidotuksi puustoon uuden metsän kasvaessa.

Hiilidioksidivapaa energiantuotanto = energiaa, joka on tuotettu sellaisilla tuotantomuodoilla, jotka eivät tuotantovaiheessa aiheuta hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Esimerkkejä hiilidioksidivapaasta sähköstä ovat vesi- ja tuulivoima, ydinenergia, aurinkosähkö- sekä aurinkolämpö.

Sekä hiili- ja hiilidioksidineutraaliuden että hiilidioksidivapaan energiantuotannon osalta usein jätetään huomioimatta tuotantolaitosten rakentamisen sekä käytöstä poiston suorat ja epäsuorat päästöt. Näiden mukaanotto laajentaa tarkastelun energiantuotannon elinkaaritarkasteluksi.


 

Puumalan lämpö tulee tulevaisuudessa auringosta ja ilmasta

Puumalaan valmistui syksyllä uutta edistyksellistä teknologiaa hyödyntävä lämpölaitos, joka tuottaa energian kaukolämpöverkkoon kokonaan hiilivapaasti aurinkokeräin-lämpöpumppu -hybridijärjestelmän avulla.

 

Lämpölaitoksen näkyvin osa on 400 neliömetrin suuruinen aurinkokeräinkenttä. Järjestelmän sydän on erikoislämpöpumppu, joka jalostaa ilmasta kerätyn lämmön kaukolämpöverkkoon sopivaksi.
Laitoksessa tuotetusta energiasta 25 prosenttia tulee aurinkokentästä, loput 75 prosenttia kerätään lämpöpumpun avulla ilmasta. Lämpölaitos vähentää öljyn käyttöä 30 000 litraa ja hiilidioksidipäästöjä 515 000 kiloa vuodessa, mikä vastaa noin 260 henkilöauton vuotuisia päästöjä.

Puumalan pilottikohteen kokemukset tullaan hyödyntämään konkreettisina toimenpiteinä myös muissa kaukolämpöverkoissa. Uuden lämmöntuotannon teknologian uskotaan olevan ratkaisu uuden ajan kaukolämmöntuotantoon.

Puumalan aurinkokeräinkenttä

Suomen suurin aurinkolämpöhybridilaitos asennettiin Puumalaan marraskuussa.


 

Uusia menetelmiä energiantuotantolaitosten päästöjenhallintaan

NOxOpti on hanke, jossa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä kehitetään uusia menetelmiä ympäristöystävällisempien ja puhtaampien polttoprosessien aikaansaamiseksi energiantuotantolaitoksiin.

Hankkeen tuloksena saadaan tietoa 1-50 MW:n kokoluokan energiantuotantolaitosten savukaasu- ja hiukkaspäästöistä sekä käytetyn polttoaineen, kattilatekniikan ja savukaasujen puhdistusratkaisujen vaikutuksista typen oksidien ja rikkidioksidin hallintaan. Hankkeessa luodaan uudenlaisia, teknologisia ratkaisuja biopolttoaineilla toteutettavaan kustannustehokkaaseen energiantuotantoon.

Kaukolämmön tuotantolaitoksissa valmistaudutaan myös savukaasupesuri-investointeihin, mikäli teknistaloudelliset tarkastelut sekä lupamenettelyt mahdollistavat nämä hukkalämmön talteenottoon perustuvat hankkeet.

 


 


Energian tuotannon polttoaineet (konserni ja osakkuusyhtiöt) 981 076 MWh

Sarake 1Sarake 2
Puupolttoaineet8688340
Turve941360
Öljy21885

Kaukolämmön toimitus 284 248 MWh

Juva28127
Kangasniemi16129
Kerimäki9318
Mäntyharju23521
Puumala6982
Rantasalmi14769
Hartola11966
Pertunmaa2681
Savonlinna170755

Kaukolämmön tuotannon polttoaineet 394 443 MWh

Sarake 1
Puupolttoaine312049
Turve69178
Öljy16550