Vuosikertomus 2019

Liiketoiminnan jatkuvuus

Olemme paikallisesti merkittävä taloudellinen toimija

Suur-Savon Sähkön omistus on paikallisissa käsissä. Alueen kunnat omistavat noin 62 %, yhteisöt ja yritykset noin 28 %, seurakunnat noin 5 % ja yksityiset loput noin 5 % yhtiön osakkeista. Työllistämme suoraan ja välillisesti alueemme yrityksiä ja asukkaita. Vuonna 2019 maksoimme toimittajille yli 100 miljoonaan euroa erilaisista materiaaleista, palveluista ja muista kuluista. Konsernin kokonaisinvestoinnit olivat yli 64 miljoonaa euroa, josta sähkön siirto- ja jakeluverkon osuus oli noin 50 miljoonaa euroa. Rakennamme määrätietoisesti toimitusvarmaa sähköverkkoa ja tehty työ näkyy jo nyt merkittävänä sähkön toimitusvarmuuden paranemisena.

Työllistämme suoraan ja välillisesti arvion mukaan lähes 600 henkilötyövuotta.

 

Liikevaihtomme kasvoi 4,2 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Pääosa liikevaihdon kasvusta johtuu sähkön siirtohintoihin tehdystä korotuksesta heinäkuussa 2019. Sähkön myynnin liikevaihto laski hieman vuoteen 2018 verrattuna. Uutena liiketoiminta-alueena konserniin hankittu teollisen mittakaavan aurinkovoimapalveluita tarjoava Solarigo-konserni toi konserniin myös uutta liikevaihtoa ja osaltaan selitti liikevaihdon kasvua. Lämpöliiketoiminnan liikevaihto säilyi lähellä edellisen vuoden tasoa.

Vuonna 2019 meillä oli keskimäärin 92 työntekijää, joille maksoimme palkkoja, palkkioita ja sosiaalimaksuja yli 6 miljoonaa euroa. Välillisesti työllistämme arvion mukaan noin 600 henkilötyövuotta. Maksoimme kaikki verot ja rahoituskulut Suomeen. Valtaosa maksamistamme osingoista menee kuntaomistajillemme ja jäävät näin ollen toiminta-alueellemme parantamaan alueen elinvoimaa. Tuimme myös elinvoimaisuutta lahjoituksilla ja sponsoroinneilla toiminta-alueemme yrityksille ja yhdistyksille.

Suur-Savon Sähkö -konsernin tuottama ja jakama suora taloudellinen lisäarvo (tuhatta euroa) 

  

2019

2018

Tuotot asiakkailta

   
 

Liikevaihto

154 230 808

147 974 281

 

Muut liiketoiminnan tuotot

343 312

558 930

 

Käyvän arvon muutokset

-3 233 600

-3 000 000

 

Yhteensä tuotot asiakkailta

151 340 520

145 533 211

Maksut toimittajille

   
 

Ostetut materiaalit ja palvelut

72 649 710

76 632 817

 

Muut kulut

30 348 285

20 794 181

 

Kiinteistöverot

-119 287

-118 907

 

Lahjoitukset ja sponsorointi

-148 907

-215 662

 

Yhteensä maksut toimittajille

102 729 801

97 092 429

Korvaukset henkilöstölle

   
 

Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut

6 098 598

6 913 848

 

Yhteensä korvaukset henkilöstölle

6 098 598

6 913 848

Korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille

   
 

Rahoituskulut muille, netto

1 298 746

1 047 829

 

Osakkaille maksetut osingot

6 779 160

4 519 500

 

Yhteensä korvaukset rahoittajille ja osakkeenomistajille

8 077 906

5 567 329

Yleishyödylliset panokset ja verot

   
 

Tilikaudelta maksettava tulovero

2 630 052

2 472 997

 

Kiinteistöverot

119 287

118 907

 

Lahjoitukset ja sponsorointi

148 907

215 662

 

Yhteensä yleishyödylliset panokset ja verot

2 898 246

2 807 567

Tuotettu lisäarvo

 

31 535 970

33 152 039

    

Verojalanjälki tarkoittaa yrityksen liiketoiminnasta yhteiskunnalle kertyviä verotuloja ja veroluontoisia maksuja. Välittömien ja välillisten verojen lisäksi verojalanjäljessämme on raportoitu työntekijöiden palkoista pidätetyt ennakonpidätykset ja sosiaaliturvamaksut. Yhteenveto kattaa ne verot ja veroluonteiset maksut, jotka meillä on lakisääteinen velvoite maksaa tai kerätä asiakkailta. Yhteenvetoon ei ole sisällytetty veroja, joista meillä ei ole lakisääteistä ilmoitusvelvollisuutta.

Arvonlisäveron jälkeen suurin yksittäinen kerätty vero on sähkövero, jonka asiakkaamme maksavat sähkön siirron laskussa.

Suur-Savon Sähkön verojalanjälki 

 

2019

2018

Maksetut verot

Kiinteistövero

119 287

118 907

 

Omaisuusvero

53 914

0

 

Työnantajamaksut

196 351

210 193

 

Välilliset verot,

jotka kirjattu kuluiksi

102 972

100 333

 

Yhteisövero

2 629 975

2 463 176

 

Arpajaisvero

348

655

 

Polttoainevero

349 017

487 839

 

Ympäristövero

101 862

66 724

  

3 553 727

3 447 828

Kerätyt verot

Arvonlisävero

28 838 469

21 010 388

 

Ennakonpidätykset

2 205 022

1 807 101

 

Sähkövero

21 702 024

22 214 638

  

52 745 515

45 032 127

Muu taloudellinen lisäarvo

Eläkemaksut

1 321 715

1 634 462

 

Jaetut osingot

6 779 160

4 519 500

  

8 100 875

6 153 962

Saadut tuet

Julkiset tuet

970 566

476 439

  

970 566

476 439

Yhteensä

 

65 370 684

55 110 355

    

Toimenpiteet, tavoitteet ja mittarit

Lempeä kaukolämmön asiakastyytyväisyyden kehittäminen

Tavoitteena on olla helposti lähestyttävä ja aktiivinen kaukolämpöyritys kunnille, rakentajille ja taloyhtiöille. Lisäämme vuoropuhelua ja annamme asiakkaille mahdollisuuden vaikuttaa tuotteisiin Liiketoiminnan jatkuvuusja palveluihin.

Toimenpiteinä olemme luoneet viestintään asiakaslähtöisen sisältöstrategian, ottaneet someviestinnän käyttöön (Facebook) ja keräämme asiakaspalautetta aktiivisesti nettisivuilla. Kaukolämmön jakeluhäiriöistä tiedottamista on kehitetty ja pystymme nyt tiedottamaan asiakkaita katkoista tekstiviestillä. Jatkossa kehitämme lämpöverkon rakentamistöistä tiedottamista ja uutiskirjeviestintää.

Mittarit:

 • Asiakastyytyväisyyskysely, tyytyväisyysindeksi. Tavoite 3,5 (2019: 3,3)
 • Asiakastyytyväisyyskysely, NPS. Tavoite 30 (2019: -1)

Lempeä kaukolämmön uudet tuotteet

Tavoitteena on toteuttaa monipuoliset ja asiakaslähtöiset lämpötuotteet ja –palvelut. Helposti ymmärrettävä hinnoittelu ja energiatehokkuuteen kannustaminen.

Toimenpiteinä olemme tuoneet uusia tuotteita asiakkaille. Älylämpö hyödyntää älykästä teknologiaa, joka monitoroi jatkuvasti muuttuvia sääolosuhteita. Se huomioi paikallisen sääennusteen ja lämmittää tai laskee lämmitystä jo ennen kuin säätila muuttuu. Kaukolämmön lämpöenergian perinteisen tuotteen rinnalle luotu Jousto-tuote sopii rakennukseen, jonka lämmönkulutusta on mahdollista säätää tarkasti. Lisäksi olemme tuoneet uuden Katselmus-lisäpalvelun, jossa asiantuntija tarkastaa kaukolämpölaitteiston ja analysoi energiankulutuksen. Raportti sisältää suosituksia energiatehokkuuden parantamiseksi.

Tuotteita ja palveluita kehitetään edelleen ja niiden lanseeraus asiakkaille tapahtuu vuoden 2020 aikana.

Mittarit:

 • Tyytyväisyys uusiin tuotteisiin ja palveluihin, NPS

Vastuullisuus hankinnoissa

Tavoitteena on määritellä, mitä vastuullinen hankinta konsernissa tarkoittaa ja luoda toimintamallit sekä ohjeet vastuulliselle hankinnalle.

Aloitimme mittareiden ja raportoinnin luomisella ja teimme hankintapolitiikan. Henkilökunnan ohjeistus ja koulutus sekä tarkemman viestintäsuunnitelman tekeminen ovat vuoden 2020 tehtävinä.

Mittarit:

 • Tuotokset: ohjeistus, politiikka, strategia ja viestintäsuunnitelma käytäntöön viemiseksi
 • Eettiset ohjeet, % hankinnoista
 • % hankinnoista maakunnan alueelta
 • Kumppaneiden sosiaalisen ja ympäristövastuun auditointi, % hankinnoista auditoinnin/arvioinnin piirissä

Kumppanuuksien hallintamalli

Tavoitteena on luoda malli, jonka avulla voimme hallita ja kehittää järjestelmällisesti strategisia kumppanuuksia. Mallissa huomioidaan yhtenä osa-alueena myös kumppaneiden vastuullisuus.

Hallintamallin rakentaminen alkaa nykytilan mittaamisella kyselyn avulla. Hallintamalli pilotoidaan ensin valituille kumppaneille, jonka jälkeen sitä laajennetaan kahdessa vaiheessa.

Mittarit:

 • Hallintamalli dokumentoitu
 • Pilotti tehty
 • Kumppaneiden lukumäärä hallintamallissa

Strategia ja arvot

Tavoitteena on kirkastaa konsernin strategia ja strategiset tavoitteet henkilökunnalle ja kumppaneille. Arvojen määrittely yhdessä henkilöstön kanssa, mitä ne meille konkreettisesti tarkoittavat.

Arvoista käytävää keskustelua aloitettiin vuoden 2019 lopussa tekemällä lyhyet videot, joissa toimitusjohtaja kertoi arvoista. Tämän jälkeen on tehty henkilöstölle lyhyt kysely ja syksyllä 2020 pidetään yksiköissä keskustelutilaisuuksia. Arvot ja strategia on päivitetty Suur-Savon Sähkö -konsernin nettisivuille. Strategiaa avataan myös konsernin viestintästrategian kautta, joka tehdään keväällä 2020.

Mittarit:

 • Henkilöstökysely (Eezy Spirit)
 • Kehityskeskustelut

Asiakaslähtöisempää viestintää

Tavoitteena on Järvi-Suomen Energian viestinnän kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi ja ymmärrettäväksi. Asiakaspalvelunprosesseja kehitetään mahdollisimman sujuviksi ja yksinkertaisiksi. Edistämme sähköisten palveluiden käyttöönottoa mahdollisuuksien mukaan ja kehitämme niitä edelleen.

Kehitystyötä varten tehtiin projekti, jonka tuotoksina syntyi asiakasviestinnän materiaalit kirjoitettiin uudelleen. Asiakasviestintää tarkasteltiin eri prosesseissa ja tehtiin kehityssuunnitelma, jossa määritelty tavoitteita viestinnän digitalisoimiseksi ja kehittämiseksi. Varsinainen projekti on päättynyt, mutta kehityssuunnitelman eteenpäin viemistä seurataan osana vastuullisuusohjelmaa.

Mittarit:

 • Päivitetyt prosessit
 • Uudet asiakasviestintämateriaalit
 • Kehityssuunnitelma valmis, vastuut ja aikataulut
 • Asiakastyytyväisyys, CES. Tavoite alle 2 (2019: 2,02)
 • Imagoindeksi. Tavoite 3,3 (2019: 3,04)
 • Someviestintään sitoutuminen (engagement). Vuoden 2020 tavoite 10 % kasvu vuoteen 2019 verrattuna.