Vuosikertomus 2018

Markus Tykkyläinen – Suur-Savon Sähkö

 

Kumppaneidemme menestys on myös meidän menestymistämme

Uskomme liiketoimintamalliin, jossa oma tekemisemme keskittyy tilaajatoimintoihin pääomavaltaisissa yhdyskunnan perusinfrastruktuuritoiminnoissa, ja merkittävä osa meille tärkeästä työstä tehdään meitä fyysisesti ja arvomaailmaltaan lähellä olevissa kumppaniyrityksissä.

Konserni-rakenteemme selkeytyy

 

Suur-Savon Sähkö –konserni on terävöittänyt sähkönjakeluverkkojen, kaukolämpöverkkojen sekä energiantuotantolaitosten varaan rakentuvan liiketoiminnan arvon myönteistä kehittämistä. Tämä on tarkoittanut käytännössä avoimilla markkinoilla toimivien liiketoimintojen yritysjärjestelyitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Lisäksi monia liiketoimintaa tukevia toimintoja on järjestelty sellaisille kumppaneille, joille ovat ydinliiketoimintaa ne toiminnot, jotka meillä ovat olleet niin kutsuttuja tukitoimintoja.

Esimerkkeinä kilpailluilla markkinoilla toimivista liiketoiminnoista, joiden osalta olemme tehneet yritysjärjestelyitä suuremman kokoluokan saavuttamiseksi, on sähköverkostojen, kaukolämpöverkostojen sekä tuotantolaitosten käytön ja kunnossapidon yhdistäminen Elvera Oy:ksi kahden muun energiakonsernin kanssa. Toinen merkittävä järjestely oli Lumme Energia Oy:n muodostaminen. Näissä suuruuden ekonomia tukee menestymistä liiketoiminnassa pitkällä aikajänteellä. Tukitoimintojen järjestelyistä merkittäviä viime aikojen järjestelyitä ovat olleet menneenä vuonna taloushallinnon ulkoistus Azets Insight Oy:lle Mikkeliin, tietoteknisen lähituen siirtyminen Marski Data Oy:lle Mikkeliin, sekä Rejlers Oy:n vahvistunut rooli sähkö- ja tietoliikenneverkkojen suunnittelussa, rakennuttamisessa ja työmaiden valvonnassa. Konsernin sisäisesti Lumme Energia tarjoaa omistajilleen asiakaspalvelun, laskutuksen ja taustaprosessien palveluita.

Suur-Savon Sähkö teki historian parhaan tuloksen kuluneena vuonna. Yksittäisen vuoden taloudellisella menestyksellä ei ole mitään merkitystä, jos se syntyy oman tai kumppaneiden henkilöstön hyvinvoinnin kustannuksella. Kestävä kehitys yritystoiminnassa tarkoittaa tulevaisuuden haasteisiin parhaiten sopivan organisoitumisen rakentamista, kumppaniyritysten toimintaedellytysten tukemista, sekä henkilöstön hyvinvoinnin suojelemista, riippumatta siitä, tehdäänkö työ omassa vai kumppaniyritysten organisaatiossa.

Vastuulliselle yritystoiminnalle kriittisen tärkeitä näkökulmia ovat myös asiakkaista ja heidän tarpeista huolehtiminen sekä ympäristöasioiden vastuullinen hoito. Energian ja sen siirron kustannukset ovat merkittävä kuluerä kuluttajille, yrityksille sekä kunnille. Tehostamalla jatkuvasti toimintaamme huolehdimme osaltaan asiakkailta laskutettujen eurojen mahdollisimman vastuullisesta käytöstä. Se on tärkeä osa vastuullisuutta toiminnassamme. Ympäristönäkökulmasta merkittävimmät toimintamme haitat liittyvät vesivoimalaitosten aiheuttamaan virtaavan veden patoamiseen sekä palamiseen perustuvassa tuotannossa ilmaan pääseviin haitta-aineisiin. Kaukolämmöntuotannosta yli 90 % tapahtuu puuperäisillä polttoaineilla, ja sähkön tuotanto on muuttumassa nopeasti hiilidioksidivapaaksi. Arvion mukaan vuoden 2023 alussa Suur-Savon Sähkö – konsernin sähköntuotanto on 99 % hiilidioksidivapaata. Konsernin vesivoimalaitoksilla Kissakoskella on erittäin hyvin toimiva kalatie, ja Vaajakoskella on myös kohtuullisesti toimiva mekanismi kalojen siirtämiseksi voimalaitoksen yli.

Konsernirakenteemme on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Se on näkynyt toiminnan selkeytymisenä, tehostumisena ja taloudellisen tuloksen nousuna. Toiminnassamme korostuu laaja-alainen vastuullisuusnäkökulma, joka on perusta pitkän aikavälin menestykselle niin omalle yrityksellemme kuin meille elintärkeille kumppaneille.

Kiitän omaa henkilöstöämme, kumppaneidemme henkilöstöä sekä konserniyhtiöiden hallinnon jäseniä yhteistyöstä ja panoksesta yhtiömme menestykseen kuluneena vuotena, joka on monilla mittareilla konsernimme historian tuloksekkain.

Markus Tykkyläinen
toimitusjohtaja