Vuosikertomus 2018

 

Vastuu ihmisistä ja yhteisöistä

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Tapaturmat ja poissaolot

Konsernin työntekijöiden luvut. Urakoitsijoiden tapaturmataajuutta, tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita seurataan säännöllisesti.

  Suur-Savon Sähkö Järvi-Suomen Energia Lumme Energia
Ammattitautitaajuus 0 0 0
Menetetyt työpäivät 0 0 7
Poissaolot 0 0 7

 

Henkilöstön työtyytyväisyys

Henkilöstölle tehtiin yhteistyössä Corporate Spiritin kanssa organisaation toimivuuskysely loppuvuodesta 2018. Kyselyssä saatiin palautetta omaan työhön, osaston toimintaan ja yrityksen johtamiseen liittyvistä osa-alueista. Henkilöstö vastasi kyselyyn aktiivisesti ja vastausprosentti konsernissa oli 86,2 prosenttia.

People Power indeksi laski kokonaisuutena hiukan. Indeksi oli 63,9 (2017: 64,4 ja 2016: 65,7). Yhtiön vahvuuksia ovat luottamus ylimpään johtoon, joustavuus toimintatavoissa ja ammatillisen kehittymisen tukeminen. Johtamisen ja toiminnan kehittämiskohteita ovat tietoisuus arvoista ja päämääristä, usko yhtiön valoisaan tulevaisuuteen ja osallistumis- ja aloitteentekomahdollisuudet.


Henkilöstön työtyytyväisyys

JohtaminenSitoutuminenSuorituskykyEngagement (Omistautuminen)PeoplePower (keskiarvo)
201664,166,0360,67565,7
201761,764,561,273,264,4
201861,86361,272,463

 


Henkilöstön vaihtuvuus

 Vuonna 2018 aloitti yhteensä 11 uutta työntekijää.

 

Uudet työsuhteet sukupuolen mukaan

%
Mies6
Nainen5

 

Uudet työsuhteet ikäjakauma

Ikä
25-29 v.9
30-34 v.55
40-54 v.36
 

 

Päättyneitä työsuhteita oli yhteensä 20.

 

Päättyneiden työsuhteiden syy

Sarake 1
Vanhuuseläke3
Oma pyyntö4
Työkyvyttömyyseläke2
Muu syy11

 

Päättyneet työsuhteet ikäjakauma

Ikä
25-2910
30-3910
40-5960
60-6420
 

 

Työajan joustot

Konsernissa oli vuoden 2018 aikana 5 työntekijää äitiyslomalla ja isyysvapaata käytti 4 työntekijää. Vanhempain- ja hoitovapaalla oli yhteensä 14 työntekijää. Osittaista hoitovapaata hyödynsi 3 työntekijää. Etätöitä konsernissa tehdään joustavasti tilanteen ja työtehtävän mukaan.


Sairaspoissaolot

Sairaspoissaolot yhtiöittäin

  Sairaspoissaolo%
Suur-Savon Sähkö 0,7
Järvi-Suomen Energia 2,1
Lumme Energia 4

Prosenttiosuus henkilöstöstä, joilla 0 päivää sairaspoissaoloja

  0 pv %
Suur-Savon Sähkö 80
Järvi-Suomen Energia 42
Lumme Energia 40


Henkilöstön etuudet

Käytössämme on Edenred Virikekortti, johon henkilöstö voi tilata 380 eurolla arvoa vuoden aikana. Omavastuu vähennettynä tuki vuodessa on 300 euroa työntekijää kohti. Lisäksi tuemme yhtiön omia salivuoroja ja sähköyhtiöiden turnauksiin sekä erilaisiin kävely-, juoksu- ja hiihtotapahtumiin osallistumista. Lomaviikoilla (talvi- ja syysloma sekä pääsiäinen) henkilökunnalla on mahdollisuus vuokrata Vuokatista huoneistoja edullisempaan hintaan.

Jokainen työntekijämme kuuluu työnantajan ottaman vapaaehtoisen, laajan terveysturvan piiriin.

Päihteetön työpaikka

Suur-Savon Sähkö on savuton ja päihteetön työpaikka. Työnantaja tukee tupakoinnista luopumista ja tekee säännöllisesti puhallutuksia. Vuonna 2018 puhallutettiin 120 omaan henkilökunnan tai sopimukseen kuuluvien urakoitsijoiden edustajia. Kaikki puhallutukset saivat tulokseksi 0,0 promillea.

 

Johtajuuden ja henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön keskimääräinen koulutusaika vuonna 2018 oli 12 tuntia työntekijää kohti. Luvussa on mukana järjestelmään kirjatut koulutustunnit.

Kehityskeskustelujen piirissä on koko konsernin henkilökunta. Suur-Savon Sähkön ja Järvi-Suomen Energian kehityskeskustelujen toteutumisprosentti on 68.

Rekrytoinneissa kannustetaan henkilökuntaa hakemaan avautuvia paikkoja. Vuonna 2018 toteutui yksi sisäinen rekrytointi.

Kumppanuusverkoston tukeminen ja kehittäminen

Paikallisyhteistyötä ja vuorovaikutusta edistävät hankkeet

Suur-Savon Sähkö ja Järvi-Suomen Energia olivat vuonna 2018 mukana useissa paikallisyhteistyötä edistävissä hankkeissa.

Suur-Savon Sähkön kaukolämpölaitoksella Juvalla testattiin hevosenlannan käyttöä polttoaineena. Kokeilu kuului Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopisto LUT:n hankkeeseen. Polttamisella autetaan paikallisia yrittäjiä lannan hävittämisessä ja tuetaan samalla maaseudun elinvoimaa. Hevosenlantaa on tarkoitus polttaa lämpökeskuksessa jatkossakin.

Suur-Savon Sähkön vesivoimalaitoksen kalatiessä Kissakoskella tehtiin vuosina 2017-2018 järvitaimenen mädinhaudontatutkimus. Mätiä ja vastakuoriutuneita järvitaimen poikasia istutettiin koskeen vuoden 2017 aikana. Sähkökoekalastamalla selvitettiin kalatien kalastoa ja järvitaimenen poikastiheyksiä vuosina 2017 ja 2018. Tulosten perusteella mädin tai alkioiden selviytymisprosentti Kissakoskessa oli 70-95 prosenttia. Tulosta voidaan pitää hyvänä ja se on samaa luokkaa kuin vastaavissa muissa järvitaimenen mädinhaudontakokeissa. Sähkökalastuksen tulosten perusteella poikastiheys oli kuitenkin pienempi kuin mitä istutetulla mätimäärällä olisi voinut odottaa. Vähäistä poikasten määrää voivat selittää rakennetun koskialueen vähäinen ravinto poikasille ja koskessa viihtyvät mateet, jotka käyttävät muun muassa kalanpoikasia ravinnokseen.

Vuonna 2018 aloitti toimintansa Etelä-Savon valmiusjohtoryhmä, johon myös Järvi-Suomen Energia lähti mukaan. Valmiusjohtoryhmän muita jäseniä aloitusvuonna olivat Etelä-Savon Pelastuslaitos, Poliisi, Sosteri, Essote, Aluehallintovirasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Punainen Risti, Elvar, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja Mikkelin hiippakunta. Vuonna 2019 tavoitteena on vahvistaa kuntien ja järjestöjen edustusta ryhmässä. Valmiusjohtoryhmän tavoitteena on suunnitella ja kehittää maakunnan toimintaa niin, että jokainen kunta pystyy häiriötilanteissa toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ryhmä rakentaa yhdessä alueellista varautumista poikkeustilanteisiin, kuten varavoiman käytön suunnittelu ja evakuointipaikkojen kartoittaminen ja suunnittelu.

Paikallisyhteisöihin merkittävän negatiivisesti vaikuttavat toiminnot

Maanomistajille maksettiin lunastuskorvauksia sähköverkon rakentamisesta Uotila-Pertunmaa -alueella. Yhteensä korvauksia maksettiin 52 500 euroa 27 maa-alueen omistajalle.

Suur-Savon Sähkö lakkautti toimipisteensä Kangasniemellä ja Juvalla. Tiloissa toiminut Elvera Oy etsi toiminnalleen uudet työskentelypisteet.

Palvelukumppaneiden ja urakoitsijoiden sosiaalisen ja ympäristövastuun arviointi

Vuonna 2018 auditoitiin osana konsernin Työterveys ja -turvallisuus -järjestelmää (TTT) neljän yhteistyökumppanin sosiaalinen ja ympäristövastuu.

Sponsorointi

Olemme aktiivisesti mukana edistämässä oman toimialueemme hyvinvointia. Osallistumme tukemalla nuoriso- ja kulttuurikasvatusta, urheiluseurojen nuoriso- ja harrastustoimintaa joukkuelajeissa, sekä ympäristöasioihin kohdistuvaa toimintaa. Tuemme myös pienimuotoisesti yksittäisiä tapahtumia ja kampanjoita. Yhteistyökumppaneitamme vuonna 2018 olivat muun muassa Mikkelin Jukurit, Savonlinnan Pallokerho (SapKo) ja Mikkelin Musiikkijuhlat. Sponsoroinnit kohteet ovat pääasiassa urheilun alueelta, mutta tuemme myös kulttuuria. Tuen kohteet painottuvat Mikkeliin ja Savonlinnaan. Vuonna 2018 tukijana oli pääasiassa Lumme Energia. Vuonna 2019 myös muut konsernin yhtiöt, Suur-Savon Sähkön kaukolämpö ja Järvi-Suomen Energia, aloittavat pienimuotoisen sponsoroinnin.

 

Tasa-arvo ja henkilöstön monimuotoisuus

 

Henkilöstön monimuotoisuus

Henkilöstöä konsernin palveluksessa 31.12.2018 oli 98. Esimiehinä konsernissa työskentelee yhteensä 19 työntekijää.

Henkilöstö sukupuolen mukaan

Mies54
Nainen44

Henkilöstön ikäjakauma

alle 30 v.3
30-39 v.33
40-49 v.33
50-59 v.23
60 v.-6
 

Henkilöstö ryhmittäin

Johto8
Ylemmät toimihenkilöt29
Toimihenkilöt61

Esimiehet ja muu henkilökunta sukupuolen mukaan

EsimiehetMuu henkilökunta
Miehet7949
Naiset2151
 

Suur-Savon Sähkö -konsernin hallituksessa (Suur-Savon Sähkö ja Järvi-Suomen Energia) ja hallintoneuvostossa työskentelee yhteensä 39 henkilöä.

Hallitus ja hallintoneuvosto sukupuolen mukaan

Mies29
Nainen10

Hallituksen ja hallintoneuvoston ikäjakauma

30-39 v.10
40-49 v.10
50-59 v.44
60 v.-36