Vuosikertomus 2019

Tilinpäätöksen laadintaperusteet

Konserniin kuuluvaa kirjanpitovelvollista koskevat liitetiedot

Suur-Savon Sähkö Oy on Suur-Savon Sähkö-konsernin emoyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Mikkeli. Konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa osoitteesta Suur-Savon Sähkö Oy, Otto Mannisen katu 6, 50100 Mikkeli.

Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Tarkemmat tiedot konserniin kuuluvista yrityksistä ja osakkuusyrityksistä annetaan liitetietojen kohdassa "Sijoitukset".

Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet

Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Ennen vuotta 2000 hankittujen tytäryhtiöidenosakkeiden hankintahinta siltä osin kuin se ylittää hankintahetken oman pääoman määrän, on kohdistettu konsernitaseessa kokonaan konserniaktiivaksi. Konserniliikearvo poistetaan kymmenessä vuodessa. Vaikka konserniliikearvoa ei ole kohdistettu käyttöomaisuuteen, sen odotetaan tuottavan tuloa tytäryhtiöiltä saatua tuotannollista käyttöomaisuutta vastaavasti. Vuonna 2000 syntynyt konserniliikearvo on kohdistettu osakkeisiin. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset katteet, sisäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu.

Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukaiset osuudet osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksista on esitetty tuloslaskelmassa omana eränään.


Käyttöomaisuuden arvostaminen

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella.

Poistoajat:

Aineettomat oikeudet 5 vuotta
Liikearvo 10 - 15 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot 8 - 20 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat 10 - 50 vuotta
Sähkön siirto- ja jakeluverkosto 10 - 25 vuotta
Kuituverkko 25 vuotta
Lämmön siirto- ja jakeluverkosto 15 vuotta
Tuotannolliset koneet ja laitteet sähkö 20 - 25 vuotta
Tuotannolliset koneet ja laitteet lämpö 15 vuotta
Koneet ja kalusto 5 - 10 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet 40 vuotta

 

Vaihto-omaisuuden arvostaminen

Vaihto-omaisuus esitetään fifo-periaatteen mukaisesti hankintamenon määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostaminen

Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon. Arvopapereiden kirjanpitoarvo ei ylitä todennäköistä luovutushintaa.

Korkojohdannaiset

Yhtiö suojautuu markkinakorkojen muutoksilta koronvaihtosopimusten avulla. Tilinpäätös on laadittu perustuen siihen, että yhtiön koronvaihtosopimukset ovat tehty suojaustarkoituksessa. Koronvaihtosopimusten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman rahoituskuluihin. Suojaustarkoituksessa tehtyjen koronvaihtosopimusten realisoitumattomia arvonmuutoksia ei kirjata kirjanpitoon, vaan ne esitetään liitetiedoissa.

Sähköjohdannaiset

Konserni suojautuu sähkön hinnan muutoksilta sähköjohdannaisilla, joilla suojataan sähkön myyntiä ja sähkön hankintaa. Tilinpäätös on laadittu perustuen siihen, että yhtiön sähköjohdannaiset on tehty suojaustarkoituksessa. Sähkönsuojausten realisoituneet erät kirjataan tuloslaskelman sähkönhankintakuluihin. Suojaustarkoituksessa tehtyjen sähköjohdannaisten realisoitumattomia arvonmuutoksia ei kirjata kirjanpitoon, vaan ne esitetään liitetiedoissa.

Sähkön myyntiin liittyvät johdannaisvastuut on esitetty Lumme Energia Oy:n tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Konsernirakenteen muutoksista johtuen konsernitilinpäätös ei ole täysin vertailukelpoinen edelliseen vuoteen. Edellisen vuoden vertailutietoja ei ole oikaistu.

Vuonna 2019 toimialueella oli tammikuussa ja joulukuussa lumikuormista johtuvia häiriöitä, joista aiheutui sekä korjauskustannuksia että vakiokorvauksia.

Yhtiön johto on arvioinut pysyviin vastaaviin sisältyvien osakkeiden tuotto-odotuksia ja päättänyt tehdä Suomen Energiavarat Oy:n osakkeisiin liittyen 3 miljoonan euron arvonalennuksen ja Järvi-Suomen Voima Oy:n osakkeiden arvonalennuksen 0,2 milj. euroa.

Laskennallisten verojen kirjaaminen

Laskennallinen verovelka ja -saaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen väliselle väliaikaiselle erolle käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verovelka kokonaisuudessaan ja laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena.

Ympäristöasioita koskevat liitetiedot

Ympäristökuluina on käsitelty kulut, jotka ovat aiheutuneet toimista, joilla pyritään torjumaan, korjaamaan tai lieventämään ympäristövaikutuksia. Näihin kuluihin on sisällytetty myös välillisesti vaikuttavat ympäristöverot ja kierrätysmaksut.

Ympäristöerät sisältyvät varsinaisiin tuloslaskelman ja taseen liitetietoihin. Ympäristökulut on lisäksi eritelty tuloslaskelman liitetiedoissa omana ryhmänään. Aktivoidut ympäristömenot on lisäksi eritelty käyttöomaisuutta koskevien liitetietojen jälkeen omana ryhmänään.

Ympäristöliitetietojen laskennassa on käytetty samoja laajuus-, laskenta- ja arvostusperiaatteita kuin konserniyhtiöitten erillistilinpäätöksissä.

Jäteverot ja kierrätysmaksut on eritelty toimittajien laskuissa. Nestemäisten polttoaineiden ympäristöverot on laskettu kertomalla polttoaineen kulutus ko. polttoaineen valmisteveron lisäverokannalla. Hiukkasten poistoon käytettävien sähkösuodattimien sähkönkulutus on laskettu oman sähkönkäytön keskihinnalla.

Lähipiiriliiketoimet

Muiden kuin 100 % omistettujen konserniyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden välillä toteutetut liiketoimet on tehty tavanomaisin kaupallisin ehdoin, eivätkä ne ole merkittäviä yhtiön liiketoimintaan nähden.