Vuosikertomus 2019

Vastuullisuus Suur-Savon Sähkössä

Energiaa ja elinvoimaa

Vastuullisuutemme johtoajatuksena on huolehtia alueemme toimintaedellytyksistä ja osaltamme edistää elinvoimaisuutta Järvi-Suomessa. Kannamme vastuumme siitä tärkeästä tehtävästä, joka meille paikallisena yhdyskunnan peruspalveluita tuottavana yhtiönä on annettu. Edistämme toiminnassamme kestävää kehitystä esimerkiksi siirtymällä kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Toimintamme on kehittynyt jatkuvasti ympäröivän yhteiskunnan tarpeiden mukaan. Vastuullisuutta on myös tunnistaa toimintaympäristömme muuttuvat tarpeet, ja kehittää sekä olemassa olevaa toimintaa että uusia liiketoimintoja asiakkaiden tarpeiden muuttuessa.

Vaadimme myös kumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Yhdessä kumppaneidemme kanssa rakennamme yhteiskuntaa, jossa on hyvä elää ja asua - nyt ja tulevaisuudessa.

Vastuullisuustyötä konsernissamme koordinoi vastuullisuustyöryhmä. Ryhmä kehittää vastuullisuutta ja on rakentanut yhdessä liiketoimintojen kanssa vastuullisuusohjelman. Ryhmässä on mukana energian tuotannon, energian siirron, henkilöstön, talouden, ympäristön ja kiinteistöjen sekä viestinnän edustaja.

Tänä vuonna raportoimme vastuullisuudesta ensimmäistä kertaa Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeiston mukaisesti. Vuoden 2019 raportoinnissa viittaamme GRI Standardin vuoden 2016 raportointiohjeistukseen (GRI-Referenced). Oheisesta tiedostosta saat tärkeää tietoa johtamisestamme ja kuinka teemme eri sidosryhmien kanssa yhteistyötä.

GRI indeksi 2019

GRI-Indeksi ja liitteet

Lue lisää

 

Olennaisuusanalyysi

Vastuullisuustyön johtamisen edellytys on jatkuvasti arvioida valittujen vastuullisuuden teemojen merkitystä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Vuoden 2018 lopussa päivitimme Suur-Savon Sähkön vastuullisuuden olennaiset aiheet. Olennaisuusanalyysi toimii vastuullisuustyötä ja -viestintää ohjaavana perustana.

Selvitimme sidosryhmien näkemyksiä online-kyselyllä ja puhelinhaastatteluilla. Lisäksi Suur-Savon Sähkön vastuullisuustyöryhmä arvioi olennaisten aiheiden vaikutuksen merkittävyyttä. Vastauksia sidosryhmiltä saatiin yhteensä 417. Kokonaistuloksissa vastauksia painotettiin seuraavasti: asiakkaat 40 %, sisäiset sidosryhmät 30 % ja muut sidosryhmät 30 %. Kyselytutkimuksella varmistettiin, ettei yrityksen vastuullisuustyötä ohjaa pelkästään yrityksen yksittäisten edustajien subjektiiviset arvostukset, vaan laajalla kyselyllä muodostettu kokonaisnäkemys sidosryhmien odotuksista.

Olennaiset aiheemme kyselymme perusteella ovat: 

  • Ihmiset ja yhteisö
  • Asiakkaan energian saanti
  • Ympäristö
  • Liiketoiminnan jatkuvuus

Näiden neljän olennaisen aiheen alle on jaettu olennaisuusanalyysissa tärkeiksi nousseita aiheita.Olennaisuusmatriisi numeroin

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuusohjelma on tehty konsernissa vuosiksi 2019-2021. Ohjelma sisältää toimenpiteitä, joihin sitoudumme ohjelmakauden ajaksi ja joiden avulla kehitämme vastuullista arjen toimintaa. Jokaisella toimenpiteellä tai hankkeella on tavoite, aikataulu, vastuuhenkilö ja mittarit, joilla onnistumista seurataan.

Ohjelmassa on toimenpiteitä jokaiselle olennaiselle aiheelle: ihmiset ja yhteisö, asiakkaan energian saanti, liiketoiminnan jatkuvuus ja ympäristö. Vuoden 2019 aikana saimme paljon aikaan. Aloitimme hankinnan ja kumppanuuksien hallintamallin kehittämisen, jonka tuloksena valmistui esimerkiksi hankintapolitiikka. Lempeä kaukolämpö lanseerasi älylämpötuotteen, jonka avulla asiakkaat voivat lämmittää kiinteistönsä energiatehokkaammin. Puumalassa aloitti Suomessa ensimmäinen laatuaan oleva hybridilämpölaitos, joka käyttää puolet vuodesta vain aurinkokeräimiä ja erikoislämpöpumppua lämmön tuotantoon. Kehitimme viestintää niin asiakkaillemme kuin henkilöstölle: sähkön verkkopalvelun asiakkaille tehtävää kirjoitettua viestintää kehitettiin asiakaslähtöisemmäksi ja aloitimme työyhteisössä keskustelun arvoista, tavoitteena selkeyttää ja muodostaa yhteinen ymmärrys toimintamme perustana olevista arvoista.

Kaikki toimenpiteet jatkuvat vuoden 2020 ajan.

Energiaa ja elinvoimaa

 


 

Vastuullisuusohjelman toimenpiteistä voit lukea tarkemmin aihekohtaisilta sivuilta.

 

Asiakkaan energiansaanti

Asiakkaan energiansaanti

Joustava sähköverkkopalvelu

Tutustu tarkemmin

 

 

Ihmiset ja yhteisöIhmiset ja yhteisö

Työhyvinvointi
Digitalisaation edistäminen maakunnassa

Tutustu tarkemmin

 

 

YmpäristöYmpäristö

Ympäristöpolitiikka
Uudet tuotantomuodot kaukolämmön tuotannossa
Tuotantolaitosten energiatehokkuus

Tutustu tarkemmin

 

 

Liiketoiminnan jatkuvuusLiiketoiminnan jatkuvuus

Lempeä kaukolämpö: uusien tuotteiden ja asiakastyytyväisyyden kehittäminen
Vastuullisuus hankinnoissa
Kumppanuuksien hallintamalli
Asiakaslähtöisempää viestintää
Strategian ja arvojen viestintä henkilöstölle

Tutustu tarkemmin

 

Vastuullisuusohjelman merkittävimmät toimenpiteet aikajanalla 

Vastuullisuusohjelma